ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

نظم جویی هیجان emotion regulation

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق آن واکنش‌هایشان را به موقعیت‌های هیجانی تغییر می‌دهند ( گروس و تامپسون، ۲۰۰۷). گروس (۲۰۰۷)؛ نظم جویی هیجان را مجموعه نامتجانسی از فرآیندهای خودکار یا کنترل شده و آگاهانه یا ناآگاهانه می‌داند که منجر به …

توضیحات بیشتر »

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن در نظام نمادی تفاوت دارد. مثلا نظام نمادی زبان با عملیات نمادی در موسیقی، حرکات بیانی، ریاضی و تصاویر دارای تفاوت‌هایی است. بنابراین برای پردازش اطلاعات شناختی تنها نمادهای زبانی و ریاضی، آن گونه که …

توضیحات بیشتر »

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟

سرمایه روانشناختی و ارتباط با تعهد سازمانی

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟   ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای مارتین سلیگمن (۱۹۹۸) که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، جستجو کرد (هاجرس، ۲۰۱۰). پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز در زمینه سرمایه روان شناختی تنها ابزاری که تاکنون در بیشتر تحقیقات مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است، پرسشنامه سرمایه روانشناختی ۲۴ سؤالی لوتانز است که در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون و کشورهایی مانند چین و آفریقای جنوبی و کشورهای خاورمیانه، برای …

توضیحات بیشتر »

سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با امید و تاب آوری

سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با امید و تاب آوری نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی- فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی، انسانها را با چالش ها، استرس ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله ی مؤثر با آنها …

توضیحات بیشتر »