سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بایگانی بلاگ

خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس

در این پست از آزمودنی به معرفی خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس می پردازیم که در کنار پرسشنامه های روانشناسی نیز میتواند به تحقیق شما کمک کند.  ﻣﻌﺮﻓﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ :(Clinical Psychology) از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و …

توضیحات بیشتر »