آزمون تکلیف تصمیم گیری اخلاقی روزانه

Anchorاخلاق به عنوان ارزیابی خوب و بد از اعمال یا منش مشخص تعریف می شود که با توجیه مجموعه ای از فضایل بناشده و یک فرهنگ یا خرده فرهنگ آن را الزام آور می داند(هیدت[۱]، ۲۰۰۸). تصمیم گیری اخلاقی[۲]، موقعیتها و تعارضات اخلاقی در زندگی روزانه افراد را توصیف می کند و این نکته را بررسی می کند که آیا افراد در آن به الزام اخلاقی توجه می کنند یا خیر. تصمیم گیری اخلاقی به تصمیم افراد برای اینکه به کسی کمک کنند یا نکنند، شیء مطلوبی را که قادر به خریدنش نیستند، بدزدند یا ندزدند و غیره اطلاق می شود(گرین[۳]، ۲۰۱۱). امروزه کودکان و نوجوانان با چالشهای بیشتری نسبت به گذشته روبرو هستند که پاسخ به این چالشها نیازمند داشتن مهارتهای بررسی، مقایسه و تصمیم گیری هستند(کربز و دنتون[۴]، ۲۰۰۵).

کلبرگ با توجه به مفهوم عدالت سه سطح و شش مرحله اخلاقی را مطرح می کند. در سطح پیش قرار دادی، قوانین اخلاقی مطابق با مادیات و فقط به منوظر اجتناب از تنبیه(مرحله اول) و یا دستیابی به پاداش(مرحله دوم) رعایت می شوند. در سطح قراردادی، جهت گیری خودمدارانه جای خود را به جهت گیری دیگرمدارانه می دهد(مرحله سوم) و یا فرد قرادادهای اجتماعی را کورکورانه می پذیرد(مرحله چهارم). در سطح پس قراردادی، اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی است که قوانین در آن انعطاف پذیر، مورد قبول اکثریت و نسبی هستند(مرحله پنجم) و یا اخلاق به اوج خود می رسد و افراد بر اساس وجدان خود و اصول جهانی اخلاق اعمال را انجام می دهند(مرحله ششم)(کلبرگ، ۱۹۸۳؛ به نقل از کریمی، ۱۳۸۵).

استارکی[۵] و همکاران(۲۰۱۱) مجموعه ۲۰ معما برای اندازه گیری تصمیم گیری اخلاقی طراحی کردند. این معماها، موقعیتها یا تعارضات اخلاقی که مردم عموما در زندگی روزانه با آن روبرو می شوند را توصیف می کنند که در آنها الزام اخلاقی مورد ملاحظه قرار می گیرد یا بر عکس. اجرای آزمون به صورت گروهی صورت می گیرد و برای هر گروه سنی قابل استفاده است. نصف این ۲۰ معما هیجان بالا و نصف دیگر هیجان پایینی ایجاد می کنند. هر کدام از ۲۰ معما، تصمیم گیری نوع دوستانه[۶] یا خودخواهانه را به طور متناوب ارائه می دهند. به هر معما با بله و خیر در زمان محدود پاسخ داده میشود. بعد از پاسخ بله و خیر، ازمودنی خود را در موقعیت تصور کرده و هیجان ایجاد شده تصمیم گیری اخلاقی خود را بر روی مقیاس لیکرت چهار امتیازی رتبه بندی می کند(به هیچ وجه ۱، تا حدی ۲، زیاد ۳، خیلی زیاد ۴). نمونه ای از معما عبارتند از: شما به مغازه نوشت افزار فروشی می روید که دو دفترچه همرنگ و همشکل دارد که از نظر قیمت متفاوتند. هر دو دفترچه نظر شما را جلب کرده، شما هر دو را بر می دارید، فروشنده متوجه نیست. آیا شما قیمت دفترچه ارزان تر را می پردازید؟

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- شما به مغازه نوشت افزارفروشی می روید  نوشت افزاری دو دفترچه همرنگ وهمشکل داردکه از نظر قیمت متفاوتند.  هردو دفترچه نظر شما را جلب کرده،شما هردو را بر می دارید،فروشنده متوجه نیست آیا شما قیمت دفترچه ارزان تر را می پردازید؟

۲- مدرسه شما برای دانش آموزان کلاستان کمک هزینه خرید کتاب درنظر می گیرد ولی شما قبلا این کمک را دریافت کرده اید هرچند اسمتان اشتباهی  در لیست افراد دریافت کننده علامت نخورده است ،آیا با این وجود شما از کمک هزینه خرید کتاب استفاده می کنید؟

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد کلمات فایل(غیر از پرسشنامه): ۱۰۶۹ کلمه

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۰

مولفه ها: دارد

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] – Haidt

[۲] – moral decision making

[۳] -Greene

[۴] – Krebs  & Denton

[۵] – Starke

[۶] – altruistic

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …