آزمون عاطفه خود آگاه

Anchor“آزمون عاطفه خود آگاه”، یک ابزار خود سنجی و مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت(سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخ های احساسی ،هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند..تمام سناریوهای این آزمون آینم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند.آزمون TOSCAبر اساس نظریه و تحقیقات لویس و لیندزی- هارتز ساخته شده است.از نظر لویس شرم مربوط به ارزیابی منفی فرد از “خود” خویشتن است،اما احساس “گناه” ارزیابی منفی فرد از رفتار یا عمل خویش است.شرم و گناه به عنوان “عواطف خودآگاه”[۱] درنظر گرفته می شوند که شامل ارزیابی منفی از رفتارهای است که به خود مرتبط هستند . به منظور احساس این هیجانات افراد باید یک احساس از خود و همچنین یک مجموعه از استانداردهای برای ارزیابی رفتار خود نشان داشته باشند.

این پرسش نامه خود سنجی ۱۷ وضعیت زندگی روزمره را به آزمودنی ارئه می کند که ۱۱ وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و ۵ وضعیت آن دارای ارزش منفی است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعریف مفهومی: دارد

ابعاد و مولفه ها: دارد و مشخص شده است(شرم و گناه)

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۱۶

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱].self-conscious affect

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …