آزمون فهم عدد جردن

آزمون فهم عدد جردن

به تازگی از سازه ی در حال پدیدآیی فهم عدد برای اشاره به مجموعه ی توانایی های بنیادی عددی استفاده شده است. برچ(۲۰۰۵) معتقد است که تاکنون بر سر تعریف این اصطلاح توافق عمومی میان متخصصان وجود نداشته است.

توانایی درک شهودی اعداد، توانایی تخمین زدن، توانایی مقایسه ی بزرگی اعداد، توانایی تولید راهبردهای مفید برای حل مسائل پیچیده یا توانایی استفاده از از اعداد و روش های کمی برای ایجاد ارتباط و پردازش و تفسیر انعطاف پذیر و آسان اعداد، توانایی درک روابط چندگانه میان اعداد، توانایی تشخیص خطاهای آشکار عددی و توانایی در اعداد به منزله مرجعی برای اندازه گیری اشیاء در دنیای واقعی که حاوی مفاهیمی چون آگاهی، شهود، شناخت، مهارت، توانایی ،تمایل، احساس، انتظار، فرآیند، ساخت ذهنی اعداد، تنها برخی تعاریف برای این اصطلاح است.

تحلیل عاملی مهارتهای فهم عدد نشان می دهد که ساخت عاملی این سازه وابسته به سن کودک است. برای نمونه جردن (۲۰۰۶؛ به نقل از لاگو و دییپرنا، ۲۰۱۰) از راه تحلیل عاملی مجموعه هایی از مهارتهای فهم عدد در دانش آموزان کودکستانی، دریافت که این سازه از دو عاملی مهارتهای بنیادی عدد( شمارش، بازشناسی عدد، دانش عدد، محاسبه غیرکلامی، تخمین و الگوی عددی) تشکیل شده است.

همچنین لاگو و دیپیرنا (۲۰۱۰) به بررسی پژوهش‌های فهم عدد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین ۱ تا ۳۰ مولفه بنیادی برای فهم عدد در نظر گرفته شده است که این مولفه های عبارتند از: گرستن و چارد (۱۹۹۹)؛ شمارش طوطی وار، شمارش اشیاء، مرتب کردن اعداد، تشخیص اینکه از بین دو عدد، کدامیک بزرگتر است، تشخیص اینکه از بین دو عدد کدامیک به عدد سوم نزدیکتر است. شمارش از یک عدد خواسته شده. کیس و ساندیسون(۱۹۹۱)؛ فهم ترتیب اعداد، دانستن توالی دو سویه عدد، تناظر عدد به عدد، اعداد اصلی، دانش اینکه با افزودن یا کاستن یک واحد، مجموعه جدید تولید می شود، دانش نسبی بزرگی عدد، دانش سودمندی اطلاعات عددی.

ون دوال(۱۹۹۰)؛ مقادیر (کمتر و یا بیشتر) تناظر یک به یک ، اعداد اصلی و اعداد ترتیبی، دیک اندازه نسبی اعداد (تخمین اندازه مجموعه)، مقایسه و شمارش.

بیکر، گرستن و لی؛(۲۰۰۲)؛ تمیز مقدار(مقایسه بزرگی)، دانستن شمارش، شناخت عدد، حافظه کاری.

گری(۲۰۰۳)؛ فراخنای عدد، مقایسه بزرگی، نوشتن اعداد از راه املاء، مازاکو و تامپسون(۲۰۰۵)؛ خواندن اعداد یک رقمی، ثبات عدد، جمع اعداد یک رقمی با استفاده از دست، قضاوت بزرگی میان اعداد یک رقمی. ون دی ول(۱۹۹۰)؛ شمارش (نامیدن عدد در یک توالی درست، تناظر یک به یک، اعداد اصلی، اعداد تربیتی و شمارش با پرش) مفاهیم بزرگی(مانند بزرگ، کمتر، طبقه بندی)، توانایی تنظیم اشیاء در یک واحد یا زیر طبقه (سری کردن و رتبه بندی اشیاء).

هوول و کمپ (۲۰۰۵)؛ شمارش طوطی وار تا ۱۰۰، توانایی زمانی، ایجاد گروه های برابر، تمیز میان اندازه و کمیت، مقایسه مقادیر تا ۵ و مقایسه اعداد گفته شده.

مهارتهای عددی در سال‌های پیش دبستان، یا در زمان ورود به دبستان، دستاوردهای حساب دبستان را پیش بینی می کنند. بنابراین با تشخیص و مداخله زودهنگام کودکانی که برای یادگیری ریاضی در خطر هتسند، اجرای چنین برنامه هایی مشکلات بعدی آنها را در عملکرد ریاضی کاهش می دهد. در خصوص راهبردهای پیشگیری برای دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی پژوهشهای اندکی انجام شده است.

 AnchorAnchorمقیاس سنجش فهم عدد را که از پایایی قوی برای بررسی مهارتهای بنیادی عدد کودکان در بدو ورود به مدرسه برخوردار است جردن، کاپلان، رامینی و لوک من (۲۰۰۸) ساختند. این آزمون که بر پایه سه مولفه بنیادی Anchorشمارش، دانش عدد و عملیات با اعداد ساخته شده به منزله ی یک ابزار غربال گری برای ارزیابی کودکان مشکوک به ناتوانی یادگیری ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون فهم عدد جردن. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه بر روی تصویر درج شده است.

یادآوری: همراه مقیاس درک عدد جردن ، مقاله لاتین اصلی آزمون فهم عدد جردن به همراه سوالات لاتین پرسشنامه فهم عدد جردن نیز قرار دارد.

مشخصات فایل آزمون فهم عدد جردن:

قالب فایل: word

نویسنده: جردن و همکاران

روایی پایایی:

منبع:

مقیاس/ طیف: صحیح و غلط-چند گزینه ای و 

مولفه:

نام مولفه ها:دارای مولفه های شمارش، دانش عدد و عملیات با اعداد می باشد.

تعریف مفهومی:

مقاله اصلی زبان انگلیسی:

سوالات پرسشنامه به زبان انگلیسی:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …