آزمون نظریه ذهن

AnchorAnchorAnchorیکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی که جایگاه مهمی در روان شناسی تحولی نگر دارا می باشد، شناخت اجتماعی است. شناخت اجتماعی[۱] همه مهارتهای مورد نیاز کودک برای درک تمایلات، هیجانات و احساسات کودکان و بزرگسالان دیگر را در بر می گیرد(سبولا و ویشارت[۲]، ۲۰۰۸). باید دانست که تحول شناخت اجتماعی و یا درک بهتر از روانشناسی انسانها با تحولاتی که در محتوی و سطح سازمان یافتگی نظریه ذهن در کودکان رخ می دهد، مشخص می گردد؛ به عبارت دیگر، شناخت اجتماعی و روابط اجتماعی موفق مستلزم داشتن مکانیسمی خاص جهت درک حالات درونی دیگران و پردازش حالات ذهنی آنها بوده که نظریه ذهن با دارا بودن این توانایی اختصاصی در تحول شناخت اجتماعی؛ نقش حیاتی دارد(کاکاجویباری، شقاقی و برادران، ۱۳۹۱).

یکی از مولفه های اصلی شناخت اجتماعی، نظریه ذهن[۳] (TOM) است که به طور گسترده به توانایی درک هیجانات، انگیزه ها، افکار و متعاقب آن درک رفتارهای دیگران اشاره دارد(گریشام، هنری، ویلیامز و بیلی[۴]، ۲۰۱۰). این توانایی شامل سه سطح می باشد: سطح یک: نظریه ذهن مقدماتی، یعنی سطح اول با بازشناسی عواطف و وانمود، سطح دو: اظهار اولیه یک نظریه ذهن واقعی، یعنی نظریه ذهن سطح دوم یا باور غلط اولیه و درک باور غلط و سطح سه: جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن.سطح سوم یا درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی(درویشی، علیلو، بخشی پور، فرنام و بهرامخانی، ۱۳۹۲).

ولمن[۵](۲۰۰۶) در خصوص اهمیت نظریه ذهن معتقد است که نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای رقابت آمیز است. افزون بر این، در پژوهشهای مختلف تاثیرات نظریه ذهن بر خودتنظیمی و مهارتهای حل مساله(اسپرلینگ، والز و هیل[۶]، ۲۰۰۹)، فرآیندهای اجرایی(کول و میچل[۷]، ۲۰۰۸)، خودپنداره(بوساکی[۸]، ۲۰۰۵)، تشخیص بازنمود از واقعیت(لیلارد[۹]، ۲۰۰۵)، کفایت اجتماعی[۱۰] و مهارتهای بین فردی، هیجانات(بلوم[۱۱]، ۲۰۰۳)، تفسیر و درک تصاویر مبهم(پوپر، میچل و اکرود[۱۲]، ۲۰۰۸)، رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی[۱۳](کارپنتر، پنینگتون و راجرز[۱۴]، ۲۰۱۰)، مشخص شده است.

نظریه ذهن در قلب روابط اجتماعی قرار دارد و در درک آنچه مردم بدان نمی اندیشند(همانند اخلاقیات، کنایه، شوخی، دست انداختن، دروغ، اشتباه و فریب) اهمیت دارد(خانجانی و هداوندخانی، ۱۳۸۸). برخی توانایی های شناختی از جمله هوش، ظرفیت پردازش و حافظه بر نظریه ذهن اثر می گذارند. حافظه در یادآوری تجارب گذشته به منظور قضاوت مقاصد نقش موثری دارد(برایت-پال، جارولد و ورایت[۱۵]، ۲۰۰۸). دیگر عامل تاثیرگذار بر عملکرد نظریه ذهن، بیان افکار و مقاصد است(وایمر و پرنر[۱۶]، ۱۹۸۳). نظریه ذهن با مهارتهای تعامل اجتماعی و اطلاعات عمومی نیز ارتباط دارد(باراگان، لورنز، اوارو و ابیولز[۱۷]، ۲۰۱۱). افراد از لحاظ توانایی نظریه ذهن به درجات مختلف روی یک پیوستار قرار دارند. در یک سر پیوستار با نظریهذهن پیشرفته و در سر دیگر آن با نقص در نظریه ذهن مواجه اند. در واقع در تحول نظریه ذهن عوامل مختلفی دخالت دارند. گاه شرایط آسیب زا موجب بروز نقص در این توانایی فراشناختی پیشرفته می شود؛ در حالی که دیگر توانایی های شناختی فرد سالم است(شکفته، رفیعی نیا و صباحی، ۱۳۹۳).

معرفی Anchorآزمون نظریه ذهن

آزمون نظریه ذهن ۳۸ سوالی توسط استیرنمن[۱۸](۱۹۹۹) ساخته شده است. فرم اصلی این آزمون به منظور سنجش نظریه ذهن در کودکان عادی و مبتلا به اختلال فراگیر رشد با سنین ۵ تا ۱۲ سال و اطلاعاتی راجع به گستره درک اجتماعی، حساسیت و بینش کودک، همچنین میزان و درجه ای که وی قادر است احساسات و افکار دیگران را بپذیرد، فراهم می آورد.

قمرانی، البرزی و خیر(۱۳۸۵) آزمون مورد نظر را تغییراتی دادند. آنها تعداد سوالات آزمون را از ۷۲ به ۳۸ کاهش دادند و به جای اسامی خارجی از اسامی فارسی استفاده کردند. سپس بر روی تعدادی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و دانش آموزان عادی شهر شیراز روایی و پایایی آن را سنجیدند. برای بررسی روایی این آزمون از روشهای روایی محتوایی، همبستگی خرده آزمون با نمره کل و روایی همزمان استفاده شده است.

روش نمره گذاری آزمون نظریه ذهن به طور کامل همراه با دستورالعمل اجرای آن داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

Anchorمشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۸

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

تعداد صفحات: بیش از ۱۰ صفحه


[۱] -Social Cognition

[۲] -Cebula & Wishart

[۳] -Theory of Mind

[۴] -Graisham, Henry, Williams & Bailey

[۵] -Wellman

[۶] -Sperling, Walls & Hill

[۷] -Cole & Mitchell

[۸] -Bosacki

[۹] -Lillard

[۱۰] -Social Competency

[۱۱] -Bloom

[۱۲] -Popar, Mitchel & Ackroyd

[۱۳] -Sympathy

[۱۴] -Carpenter, Pennington & Rogers

[۱۵] – Bright- Paul, Jarrold & Wright

[۱۶] – Wimmer & Perner

[۱۷] – Barragan, Laurens, Navarro & Obiols

[۱۸] – Steerneman

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …