آزمون کمرویی راحله سموعی (۱۳۸۲) – ۴۴ سوالی

آزمون کمرویی راحله سموعی (۱۳۸۲) – ۴۴ سوالی

این آزمون را سموعی (۱۳۸۲) ساخته است و ۴۴ سوال دارد که نحوه نمره گذاری برای سوالات با محتوای مثبت از صفر به چهار و برای سوالات با محتوای منفی بر عکس از چهار به صفر است. در پژوهش بشیرپور، محراب؛ سلیمی، حسین؛ فرح بخش و کیومرث (۱۳۹۲) پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۸۰/۰ محاسبه شده است. پایایی آن در سطح ۰۰۰۱/۰P< به روش دو نیمه کردن معنی دار بوده است.

در پژوهش فوق، روایی همزمان ضمن اجرای پرسشنامه کمرویی، با مصاحبه روانشناختی، در سطح ۰۱/۰ معنی دار بوده است. پایایی از نوع بازآزمایی، اجرای مجدد پرسشنامه به فاصله زمانی ۳ هفته ۹۷/۰ و در سطح ۰۰۰۱/۰P<  معنی دار محاسبه شده است.

در پژوهش بشیرپور، محراب؛ سلیمی، حسین؛ فرح بخش و کیومرث (۱۳۹۲) آلفای کرونباخ ۸۲/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب آن است. نحوه پاسخدهی به سوالات به این صورت است که شرکت کننده پس از خواندن پرسشنامه ، مناسبترین گزینه ای را که با روحیه او مرتبط است را طبق گزینه های زیر انتخاب می کند (همیشه=۴، بیشتر اوقات=۳، گاهی اوقات=۲، هرگز=۰).

دو نمونه از سوالات پرسشنامه:

۱-آیا به راحتی می توانی با افراد تازه وارد صحبت کنی؟

۲- آیا تداوم صحبت کردن برای شما مشکل است؟

منبع:

بشیرپور، محراب؛ سلیمی، حسین؛ فرح بخش، کیومرث(۱۳۹۲). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره ۲، صص.۵۱-۶۰

سموعی، ر.(۱۳۸۲). آزمون کمرویی. چاپ موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا (روان تجهیز)، ۱۰۳٫

مشخصات فایل پرسشنامه:

  • قالب فایل: pdf

  • نمره گذاری و کلید: دارد

  • روایی و پایایی: دارد

  • پایایی: دارد

  • منبع: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …