آموزش مقاله نویسی- نقد دو مقاله علمی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی

روش مقاله نویسی با نقد دو مقاله علمی و پژوهشی در حیطه علوم تربیتی و روانشناسی که یکی از آنها فارسی “ اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی – آموزشی برسبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری ” و دیگری به انگلیسی The Effect of the Values Education Programme on 5.5-6 Year old Children’s Social Development: Social Skills, Psycho-social Development and Social Problem Solving Skills می باشد، آموزش داده شده است. ایراداتی که نویسندگان مقالات علمی وپژوهشی که در نگارش مقالات دارند، و همچنین نقاط قوت نگارش مقاله در این فایل مورد بررسی قرار گرفته است. که در انجام مقالات علمی و پژوهشی راهنمای مفیدی خواهد بود. هر چند که هر مجله علمی و پژوهشی روشی نسبتا متفاوت در نحوه نگارش مقالات دارند، با این حال مواردی که مورد نقد قرار گرفته اند، مواردی عمومی و شایع در مقالات علمی و پژوهشی است که مورد غفلت نویسندگان قرار می گیرد. مواردی از جمله نحوه استفاده از منابع، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش و روش نگاری چکیده مقاله، مقدمه و سایر قسمتهای ضروری در مقاله و نکاتی که لازم است در هر کدام از این بخشها ذکر شود، با بررسی دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …