بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران

هدف از این مطالعه بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران بود، به این منظور تعداد ۲۱۳۸ آزمودنی(شامل ۱۳۳۶ زن و ۸۰۲ مرد ) با میانگین سنی ۲۳ سال و ۴ ماه و دامنه سنی ۶۵-۷ سال به روش تصادفی خوشه ای از میان ساکنین استانهای مختلف ابران به طور تصاوفی انتخاب شدند. برای سنجش دست برتری از پرسشنامه دست برتری ادینبورگ(۱۹۷۰) و پرسشنامه دست برتری چاپمن (۱۹۸۷) استفاده شد…..

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …