ترجمه مقاله بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک عامل امتیاز رقابتی پایدار

ترجمه مقاله لاتین بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان سرچشمه امتیاز رقابتی پایدار(An investigation of Customer Accounting systems as a source of sustainable competitive advantage) مربوط به سال ۲۰۱۶ در قالب فایل WORD و همراه با اصل مقاله لاتین در ۳۰ صفحه آماده شده است.

چکیده مقاله:
این مطالعه بررسی می کند که آیا به کارگیری سیستمهای حسابداری مشتری مدار با هدف استقرار منابع عامل امتیاز رقابتی پایدار هست یا خیر. با مقایسه ی عملکرد شرکتهایی که سیستم حسابداری مشتری مدار را پذیرفته اند و معیارهای صنعتی آنها بر اساس مجموعه ای از داده های طولی ، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مالی موجب افزایش به کارگیری این سیستم می شود و این امر به نوبه ی خود باعث افزایش عملکرد مثبت و نامتعارف شرکتها در مقایسه با میانگین شاخصهای صنعتی در دو سال اول پس از به کارگیری این سیستم می شود (تفاوت ROA، ۴% الی ۵امتیاز). البته نشان دادیم که این اثر با گذشت زمان از بین می رود و پیشنهاد دادیم که به کارگیری سیستمهای حسابداری مدیریتی در امتیاز رقابتی به صورت یک عامل موقتی است، نه عاملی پایدارنتایج بدست آمده با وجود وقوع اتفاقات حساس در زمان به کارگیری، آرایش گوناگون عوامل همتا در کنار هم و عوامل دیگری که احتمالا بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است معنادار هستند. در این مقاله در مورد تلویحات این یافته‌ها جهت کاربرد و پژوهش در مدیریت حسابداری بحث خواهیم کرد

۱. مقدمه

داشتن عملکرد مالی برتر با بهره برداری از عوامل امتیاز رقابتی پایدار(امتیاز رقابتی حالتی است که یک شرکت را در جایگاه تجاری مطلوب و یا برتر قرار می دهد) تلاشی دائمی شرکت های تجاری در سراسر جهان است. نقش مدیریت حسابداری در این تلاش همچنان مورد بحث است . برخی استدلال کرده اند که سیستم های مدیریت حسابداری، امتیاز رقابتی منحصر به فردی را به همراه ندارد، بلکه به عنوان یک مکانیسم پشتیبانی برای “چیزهای مهم تر” دیگر عمل می کنند (گرانلوند ، ۱۹۹۸؛ پورتر، ۱۹۹۶). با این حال، شواهد تجربی در حمایت از مدیریت حسابداری بدست آمد

Anchor۲. زمینه ی نظری و فرضیه ها

۲٫۱٫ حسابداری مشتری

بر اساس آثار اولیه در مورد مدل های سودآوری مشتری (به عنوان مثال، برگر و نصر، ۱۹۹۸؛ دویر، ۱۹۹۷؛ کاپلان و کوپر، ۱۹۹۸، ص ۱۸۳-۸۹٫ گریفین، ۱۹۹۹؛ اسمیت ۱۹۹۵) ، گایدلینگ و مک مانوس (۲۰۰۲) مفهوم جامع حسابداری مشتری (CA)را معرفی و تعریف کرده اند: “حسابداری مشتری شامل تمام شیوه های حسابداری در راستای ارزیابی سود، فروش و یا ارزش فعلی درآمد مربوط به یک مشتری و یا گروهی از مشتریان می شود “. این تعریف کاملا با اتفاق نظر رو به افزایش در تحقیقات بازاریابی پیشین که دو روش مقدار سنجی ارزش مالی مشتریان را از هم تفکیک کرده اند مطابقت دارد:

۲٫۲٫ فرضیه ی ۱حسابداری مشتری و مزیت رقابتی

پیشنهاد شده است که روابط مشتری داراییهای نامشهودی هستند که باید با توجه به ارزش دارایی خود مدیریت شوند؛ به عنوان مثال، ارزشی که در طول عمر دادوستد مشتریان با شرکت سهیم هستند (به عنوان مثال گوپتا و لمان، ۲۰۰۵؛ هوگان، لیمو، و زنگ، ۲۰۰۲؛ استاوا، شروانی و فاهی، ۱۹۹۸). مدیریت دارایی مشتری رویکردی فعال است که اقدامات شرکت را درمورد کسب، حفظ و گسترش این روابط مشتری هدف قرارداده است ؛روابطی که طی طول عمر شرکت با ارزش ترین روابط هستند (برگر و همکاران، ۲۰۰۲؛ بولتون، لیمو، ۲۰۰۴). در نتیجه، حسابداری برای سودآوری ارتباط با مشتری به یک عنصر محوری در مدیریت دارایی مشتری تبدیل می شود.

Anchor۲٫۳٫ فرضیه ی ۲ پایداری امتیاز رقابتی مبتنی بر CA

یک مفهوم مهم طراحی و اجرای سیستم های CA برای تعیین کمیت مزایای مالی به دست آمده از روابط مشتری این است که روال ها و فرآیندهای مدیریت مشتری عملیاتی که عینیت بخشیدن های ملموس به قابلیتهای مدیریت دارایی مشتری پویا هستند به راحتی در سراسر سازمان طی تکرار منتقل می شوند . ….

Abstract

This study examines whether using customer accounting systems for resource allocation purposes is a source of sustainable competitive advantage. Based on a longitudinal data set comparing the performance of firms that adopt customer accounting and their industry benchmarks, we find that financial performance increases post adoption, leading to significant abnormal positive performance vis-à-vis average industry benchmarks (4–۵%-points ROA difference) in the first two years following the adoption. However, we also show that this effect deteriorates over time, suggesting that the adoption of management accounting systems is a source of temporary rather than sustainable competitive advantage. The results are robust to other strategic events around the time of adoption, different matching of peers, and the influence of other factors that could be expected to influence firm performance. We discuss the implications of these findings for management accounting research and practice.

۸,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …