ترجمه مقاله Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance

ترجمه مقاله Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance (مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی: نقش حاکمیت شرکتی خوب)در ۲۴ صفحه در قالب فایل Word توسط مترجمان حرفه ای با کیفیت عالی آماده شده است.

ترجمه توسط مترجمان حرفه ای با کیفیت عالی انجام شده است، کیفیت ترجمه تضمین شده است، جهت اطمینان بر نماد اعتماد کلیک کنید. 

 ترجمه بخشهایی از مقاله در زیر آمده است:

مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی: نقش حاکمیت شرکتی خوب

چکیده

هدف این مطالعه تجربی –نظری، بررسی رابطه دو سویه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و نحوه عملکرد مالی شرکتهای اسپانیایی فهرست شده میباشد. بر اساس منابع نظارتی، وابستگی و Anchorنظریه های سهامداری، یک چارچوب نظری کامل، مبنایی برای یک مدل مفهومی، فراهم می کند. یک سهم عمده این چارچوب، به کارگیری شاخص های رفتاری اجتماعی می باشد که از ۴ عنصر تشکیل شده اند: مشارکت در اقدامات گزارش دهی  یکپارچه، قرارگیری شرکت در شاخص پایداری بورس DOW JONES ، انطباق یافتن با توصیه های مدیریت شرکتی خوب و پذیرش پیمان یکپارچه.

نتیجه گیریهای حاصل از بررسیهای تجربی که روی شرکتهای ثبت شده در بازار بورس سهام مادرید انجام شده اند، در هر ۲ جهت  رابطه مثبتی را نشان می دهند، و مصداق این جمله معروف هستند که فعالیتهای اجتماعی سودآورند و فعالیتهای سودآور نیز، اجتماعی هستند. از این رو این نتیجه گیریها از بازخورد مثبت حاصل از یک چرخه فضیلت محور نشات می گیرند.

نتایج حاصل از این تحلیل برای هیئت مدیره ها ارزش کاربردی دارند؛ آنها شواهدی هستند که نشان می دهند همه سیاستهای اجتماعی ، باعث افزایش منابع مالی می شوند و برعکس،  عملکرد های مالی بهبود یافته نیز به مزایای اجتماعی بیشتری می انجامند. در نهایت، این مقاله کلیه اعضای هئیت مدیره را تشویق می کند که با جدیت سرمایه گذاری در منابع مالی را به منظور توسعه سیاستهایی که سطوح مختلف عناصر رفتار اجتماعی را تقویت می نمایند، دنبال نمایند تا بطور یکپارچه در پیشرفت جامعه نقش ایفا کنند.

کلید واژه ها:

مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ عملکرد مالی؛ حاکمیت شرکتی خوب؛ شرکتهای فهرست شده اسپانیایی

مقدمه

دغدغه شرکتها به طور فزاینده ای روی مسائل دارای محتوای اجتماعی متمرکز شده است، درحالیکه به منظور افزایش عملکرد اقتصادی برای تامین رضایت سهامداران تلاش می کنند و با  احساس مسئولیت اجتماعی برای بهره مندی جامعه به عنوان یک کل فعالیت می کنند. دغدغه های اجتماعی و اقتصادی و محیطی شرکتها را مجبور به یکپارچه شدن در سیستمهایی کرده اند که نقش نظارتی قانون را در همه حوزه ها در نظر گرفته اند و روی مصالح عمومی جامعه بطور عمومی و سهامداران بطور خاص تاکید دارند.

 سهامداران از طریق اتحادیه های عمومی، در سطح شرکتی در نگرشها و رفتارهای اخلاقی مطلوب نقش خود را اعمال می کنند، و بدینوسیله در شکل گیری راهبردها از جانب هیئت مدیره ها نقش قابل توجه خود را ایفا می کنند.

انها برای دستیابی به منافع اقتصادی و تضمین تداوم فعالیت شرکت در دراز مدت به اعمال شفافیت، تاثیرگذاری و  کارایی بر بخشی از مدیران نیاز دارند. درحالیکه این مسئله مستلزم این است که سیاستهای مسئولانه اجتماعی در خود شرکت ها یکپارچه شوند(پاوا و کراوز، ۱۹۹۶). از دیدگاه اکادمیک،  در توسعه اخلاقیات تجاری تقاضاها در حال افزایش است که این کار از طریق یکپارچه کردن اهداف پژوهشی در جهت کشف کسب و کارهای نامشروع که مخالف حقوق اجتماعی هستند صورت می گیرد(بیرن، ۲۰۱۱). اخلاقیات تجاری به هیچ عنوان یک موضوع مربوط به روند زندگی امروزی و در حال رشد اخیر نبوده است.  مطالعات نشان می دهد که انطباق با استانداردها و اصول اخلاقی ، در طول سالها یک موضوع پایدار بوده است که در برابر آزمونهای زمان مقاوم بوده است(میکالوس، ۲۰۰۸).

در حال حاضر CSR و اخلاقیات تجاری بطور در هم تنیده ای هم از  چشم انداز  آکادمیک و هم از چشم انداز تجربی به یکدیگر مربوطند. ما انواع گوناگونی از تعاریف مطرح شده در ادبیات پژوهشی و تعاریفی که توسط چندین سازمان که بر حل مسائل خاص اجتماعی مداخله داوطلبانه ای دارند را مدنظر قرار دادیم. واکنش اجتماعی اساسا پدیده چندبعدی است که دامنه وسیعی از رفتار سازمانی را در رابطه با منابع، فرآیندها و بازده ها در خود جای می دهد(وادوک و گریوز، ۱۹۹۷).

عمده تحقیقات در مورد این موضوع تا کنون بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها(CSR) و عملکرد مالی(FP)تمرکز داشته اند. عموما این یافته ها این رابطه بین ۲ عامل را مثبت نشان می دهند، با اینحال بین این نتایج ناهمگونی وجود دارد. دلایل دو گانه هستند: (۱) فقدان یک روش عمومی که بعنوان معیاری در پژوهشهای مقایسه ای قابل استفاده باشد. (۲) هیچ روش دقیقی برای سنجش سود بازگشتی  CSR وجود ندارد(جولبرگ، ۲۰۰۹)…….

یک هدف دیگر بر آن است که روشن کند آیا شرکتها به توسعه CSR از چشم انداز اقتصادی علاقه مند هستند یا خیر. با توجه به این واقعیت که این مسئله نشانگر محرک عمده توسعه است و در بهبود حمایت محیطی و اجتماعی نقش دارد. به عنوان یک مزیت هم عرض آن، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان از شرکتهایی که فعالیتهای CSR را در نظر می گیرند، ارزیابی بهتری دارند. بازنمایی تصویر مسئولیت اجتماعی، با کمک شکل دهی به مشتریان شرکت، ارزیابی خدمات دریافت شده را  تحت تاثیر قرار می دهد. در ایفای نقش خود بعنوان نمایندگان اجتماعی ، از شرکت ها انتظار می رود به تعهدات خودکه فراتر از مسائل تجاری صرف است ، عمل کنند.

مطالعه ما روی کشور اسپانیا تمرکز دارد، یک عضو شاخص از گروهی از کشورهای توسعه یافته که چنین مطالعه ای باید در آن انجام شود و افزایش روند بین المللی کردن بزرگترین شرکتهای این کشور، به طور شفاف اهمیت پذیرش خط مشی های اجتماعی شرکتی صعب الوصول را گوشزد می کنند

در سایه تعامل بین SCR و FP آن، انتظار نتایجی داریم که راهی طولانی به سوی متقاعد کردن هیئت مدیره ها می پیماید یعنی سیاستهای اجتماعی باید بخش یکپارچه ای از راهبرد کلی شرکتی شود.

 با درنظرگرفتن دیدگاه سهامداران، بررسی ها باید برای منافع همه گروه های ذینفع که در سلامت شرکت سهمی دارند، ارزش قائل شود. سرانجام، هم شرکتها و هم جامعه از آگاهی فزاینده نسبت به ماموریتهای اجتماعی شرکت منافع فراوانی کسب می کنند، و گاهی اوقات بین نقطه نظرات مختلف مبنی بر اینکه آیا منافع شرکتی به طور برابر در میان سهامداران توزیع شده است یا خیر، اجماع نظر به وجود می آورد.

ساختار این مقاله به صورت زیر است: قسمت چارچوب تئوریکی با چارچوب تئوریکی ارتباط دارد، که نظریه های مدیریتی عمده و مفاهیمی که این مطالعه بر آنها پایه گذاری شده است را ارائه می دهد. ما CG،CSR و FP را به عنوان ۳  ستون کلیدی که مدل مفهومی ما را حفظ می کند، معرفی می کنیم. بخش مدل و شکل بندی فرضیات پیشنهاد  شده ، با عنایت به این سوال که آیا CSR، FP را تبیین می کند یا خیر و برعکس، دو فرضیه اساسی را مطرح می کند. در بخش مطالعه تجربی ، ما با استفاده از شاخص رفتار اجتماعی برای سنجش CSR و سه نسبت مالی شاخص در FP فرضیاتمان را بصورت تجربی موردآزمون قرار می دهیم. آخرین بخش شامل نتیجه گیری است که مسیرهای پژوهشی آینده را پیشنهاد می دهد.

چهارچوب تئوریکی

مروری بر تئوری های اساسی قابل استفاده در این مطالعه

چهارچوب تئوریکی زیربنای این مقاله شامل تعدادی از تئوریهای متفاوت می باشد. رویکردهای متمایز آن، همگی در بعضی از اندازه گیریها بهم مرتبط هستند. از یک طرف ما می توانیم بین مجموعه ای از تئوریهای کاربردی در رابطه بین CSR, FP, CG   تمایز قائل شویم که با مدل مفهومی ما در این مطالعه مطابقت دارد و ازطرف دیگر، تئوری سهامداران، تئوری منحصر بفردی است که از رابطه بین CSR , FP حمایت می کند. یکپارچگی این سازه های گوناگون، ادبیات پژوهشی را غنی تر کرده و مدل ژنریک ما را تقویت می کند شکل۱ ؛ چارچوب تئوریکی بکاررفته در این مطالعه را نشان می دهد. ……

حاکمیت شرکتی و تلویحات آن

حاکمیت شرکتی نتیجه تفکیک بین مالکیت کسب و کار و کنترل آن در پاسخ به سیستمی است که شرکتها به آن سو جهت یابی و کنترل می شوند(کاد بوری، ۲۰۰۰). تئوری نمایندگی(جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶؛ فاما، ۱۹۸۰؛ فاما و جنسن، ۱۹۸۳)برای تضاد احتمالی که می تواند بین روسا(سهامداران ) و نمایندگان (مدیران شرکتها) بوجود اید، منطقی فراهم می آورد. همانطور که مشکل کنترل مالک در زمینه مدیریت و مکانیزمهای موجود برای اعمال این کنترل توسط گیوراس مارتین و ناواس لوپز(۲۰۰۴) بعنوان CGشناخته شده است. مکانیزم خاص حاکمیتی مانند هیات مدیران، نقش کلیدی در مدیریت نظم دهنده و توصیه ای در اتخاذ مناسب ترین تصمیم ها در هر مقطع و برای هر سازمان ایفا می کند(کیوروو، ۲۰۰۲). …..

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی

از نقطه نظر تئوریکی، تئوری سهامداران(مک گوایر و همکاران، ۱۹۸۸) برای رابطه بین CSR و  FR چارچوبی ارائه می دهد؛ گروه های ذینفع مدعی منابع شرکت می باشند و در این کار، صراحتا به رفتار شرکتی مناسب نیازمندند، مثل در نظرگرفتن مسائل محیطی، و دغدغه نسبت به روابط کاری منصفانه است. در آن دسته از مواردی که شرکت در چارچوب مسئولیت های اجتماعی، فعالیت نکند، هزینه های حاصل از آن قابل توجه می شوند و بار مالی سود حاصله را کاهش می دهد، که این وضعیت به کاهش آگاهی اجتماعی از شرکت منجر می شود. در مقابل، اگر شرکتهایی که سیاستهای  مسئولانه اجتماعی را بپذیرند، سود دهی بیشتری دارند، پس از آن سرمایه گذاری های مسئولانه اجتماعی برای کسب و کارهایی که سرمایه گذاری در برنامه های CSR افزایش می دهد، به عنوان یک مشوق عمل می کنند(پاوا، ۲۰۰۸).

مطالعات بی شماری(کچران و وود، ۱۹۸۴؛ آئوپرلی و همکاران، ۱۹۸۵؛ مک گوایر و همکاران، ۱۹۸۸؛ وادوک و گریوط، ۱۹۹۷؛ مک ویلیامز و سیگل، ۲۰۰۰؛ اورلیتزکی و همکاران، ۲۰۰۳؛ اسمیث، ۲۰۰۳؛ اورتاس و همکاران، ۲۰۱۴) بر دوگانگی همیشگی بین CSR, FP صحه می گذارند.در هر حال، هیچ نتیجه گیری شسته رفته ای وجود ندارد که همبستگی مثبت، منفی یا ناموجود بین این دو را نشان دهند……

مدل پیشنهاد شده و شکل بندی فرضیه ها

بعد از مرور ادبیات پژوهشی، یک مدل مفهومی پایه که شامل روابط مستقل بین پارامترهایی که قبلا مطرح شده اند، طراحی کردیم: CG از فعالیتهای سفت و سخت در CSR و سطوح معینی از FP تعیین شده است؛ و از هم وابستگی متقابل بین CSR, FP مشتق شده اند. عنصر دیگر در مدل ما شامل انطباق با توصیه های حاکمیت خوب شرکتی است که وظیفه هیات مدیره است . به نمودار تصویری شکل ۲ رجوع کنید. ….

مطالعه تجربی

روش شناسی، نمونه گیری و جمع اوری اطلاعات

برای تحلیل تجربی، ما از ۶ مدل رگرسیون چند متغیری را استفاده می کنیم. سه متغیر برای مدل ۱ و سه متغیر برای مدل ۲٫ برای انجام تحلیل اماری ما از نرم افزار اقتصادسنجی EView5.0 استفاده می کنیم که به میزان وسیعی در تحقیق تجربی ما بکارگرفته شده است.

نمونه پژوهش شامل شرکت های اسپانیایی فهرست شده در بازار بورس اسپانیا در سال ۲۰۰۹  می باشد. اطلاعات از سایت بازاربورس سهام(The Madrid Stock Exchange) و کمیسیون ملی بازار لوازم امنیتی[۱]

کسب شده است. اطلاعات بانک ها، بانکهای سپرده گذاری و موسسات مالی از این مطالعه حذف شده است زیرا سیستم حسابداری انها با سیستم اکثر شرکتها متفاوت است. این تفاوت باعث عدم تجانس در محاسبه نسبتهای مالی می شود. علاوه براین، نویسندگان دیگر(جاکلین و جول،۲۰۰۹) که قبلا مطالعاتی درباره ارتباط مالی – شرکت انجام داده اند، به همین طریق عمل کرده اند. اطلاعات متغیرهای مالی از بانک اطلاعاتی SABI بدست امده و با بانک اطلاعاتی AMADEUS چک شده است. نمونه نهایی شامل داده هایی از ۱۲۱ شرکت بوده است(ضمیمه ۱ ر ا ببینید.) ……

تحلیل و نتایج

تحلیل اماری انجام شده روی نمونه اولیه ، نتایج معتبری بدست نداد. همبستگی ها اندک بود و هیچیک از معادلات پیشنهاد شده در مدل، تبیین مناسبی ارائه نداد. بنابراین تصمیم گرفتیم اندازه نمونه را کاهش داده و گروه مشخصی از شرکت ها را مورد آزمون قرار دهیم.

با انتخاب یک گروه نمونه از شرکت هایی که معیارهای مشخصی داشتند، بازآزمون انجام دادیم. ما کشف کردیم که شرکتهایی که گزارش پایداری انها طبق GRI بوده ، مدل تبیینی را نشان دادند. با فیلتر کردن شرکتهایی دارای معیارهای لازم بودند، اندازه نمونه به ۱۰۷ کاهش  داده شد.

امار توصیفی نمونه انتخابی، در جدول ۳ لحاظ شده است. ….

نتایج و جهت گیریهای آینده پژوهشی

این مطالعه همانطوری که انتظار می رود، نشان داده که رفتار اجتماعی سوداوری داشته و سوداوری از کار جمعی بدست می اید. نتیجتا یک حلقه فضیلت محور شکل گرفت که توسط ساروکا و همکاران(۲۰۱۰) پیشنهاد شد. یعنی خط مشی های مسئولانه اجتماعی، به سود اوری بیشتری منجر شده و سود بیشتر به سیاستهای مسئولانه اجتماعی بهتری انجامیده است. ارتباط ۲ سویه در CSR-FP در هر ۲ جهت مثبت فرض شده است. از این رو،  از نقطه نظر اقتصادی ما تایید می کنیم که برای شرکت هایی که CSR آنها افزایش می یابد، عامل FP نیز افزایش یافته است و در نتیجه شرکت هایی که از استحکام مالی بهتری برخوردار بودند ، شاخص رفتار اجتماعی بهتری داشته اند…..

Abstract

The objective of this theoretical–empirical study is to investigate the bidirectional relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Spanish listed companies. A complete theoretical framework – based on agency, stewardship, dependency resources, and stakeholder theories – provides the basis for the conceptual model. An important contribution is the use of a social behavioral index formed by four components: Global Reporting Initiative participation, Dow Jones Sustainability Index firm inclusion, Good Corporate Governance Recommendations compliance, and Global Compact signee.

The conclusions drawn from the empirical study performed on the companies registered on the Madrid Stock Exchange demonstrate positive relationships in both directions, namely that the social is profitable and that the profitable is social, thereby originating a positive feedback virtuous circle.

Keywords

  • Corporate social responsibility;
  • Financial performance;
  • Good corporate governance;
  • Spanish listed companies
۶,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …