جدول منزلت شغلی

Anchorمنزلت شغلی افراد با استفاد از مقیاسی که مقدس(۱۳۷۴) برای ارزیابی منزلت مشاغل شهر شیراز بر اساس پژوهشهای بین المللی در این زمینه تهیه کرده بود، بررسی و مورد سنجش قرار می گیرد. برای تهیه این مقیاس نظر ۸۶۲ نفر از جمعیت فعال(۱۶ تا ۶۴ سال) شهر شیراز در مورد منزلت ۹۷ شغل مورد بررسی قرار گرفته و شاخصی برای مقایسه منزلت مشاغل بدست آمده است. مقدار ضریب همبستگی بین این مقیاسها با مقیاسهای بین المللی منزلت شغلی ۹۲/۰، همبستگی بین منزلت شغلی و سطح تحصیلات، ۷۸/۰ و همبستگی توام سطح تحصیلات و درآمد با منزلت شغلی ۸۵/۰ بدست آمده است. بر اساس مقیاس منزلت شغلی به هر یک از مشاغل با توجه به منزلت آن شغل یا مشاغل مشابه، رتبه ای از یک تا شانزده تخصیص داده شد که در آن اعداد بزرگتر معرف منزلت شغلی بیشتر بود. گفتنی است که این پرسشنامه با ابزراهای متداول کمی متفاوت است و در واقع جدولی است که مشاغل مختلف را رتبه بندی کرده است. از این رو روشهای متداول سنجش پایایی و روایی در تهیه این ابزار به کار گرفته نشده است. با توجه به اینکه در حال حاضر برای سنجش منزلت شغلی ابزار دیگری وجود ندارد، استفاده از آن موجه به نظر می شد.

روایی و پایایی: نیازی ندارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …