دانلودپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده که در ۱۴ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

جهت گیری زندگی به نحوه نگریستن افراد به زندگی شان اشاره می کند و دارای دو بعد خوش بینی و بدبینی است. عموم مردم، خوش بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن برای هر درد سر واقعی در نظر می گیرند(سلیگمن و همکاران، ۱۹۹۶، ترجمه داور پناه،۱۳۸۳). برخلاف خوش بینان، بدبینان افرادی هستند که انتظار دارند رویداد های بدی برای آنها اتفاق بیفتد (کارور و شی یر ،۲۰۰۷). نکته قابل توجه اینکه، افراد خوش بینی و بدبینی خود را در طی زمان و در خلال موقعیت های مختلف حفظ می کنند. از این رو، خوش بینی یک گرایش کلی است و صفتی است که انتظارات را در خلال گسترده ای از حیطه های زندگی منعکس می کند

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

-ادبیات پژوهش:

سلطانی، حسینی و محمدی (۲۰۱۳) به بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی سبک های هویت پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی در خانواده سبک هنجاری و اطلاعاتی را پیش بینی می کنند و جهت گیری همنوایی سبک سردرگم/اجتنابی را پیش بینی می کند.

آقایی، خیام نیکویی و یوسفی (۲۰۱۳) به بررسی پیش بینی سلامت عمومی براساس جهت گیری زندگی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری زندگی ۵۵ درصد از سلامت عمومی را پیش بینی می کند.

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …