دانلود ترجمه فارسی مقاله رابطه ی بین هوش هیجانی ، انطباق پذیری کارکنان اصلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance

ترجمه فارسی مقاله لاتین رابطه ی بین هوش هیجانی ، انطباق پذیری کارکنان اصلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی ( The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance ) در قالب فایل ورد و در ۲۶ صفحه همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است.

ترجمه چکیده مقاله:

وجود کارمندان انطباق پذیر نوعی سرمایه هم برای سازمان ها و هم برای مشتریان- به طور یکسان -است ؛ چراکه بخشی ضروری از خدمات می باشند. آنها درمعرض فشارهایی قرار دارند که در هیچ موقعیت دیگری در سازمان ها وجود ندارد و رفتارهای مورد نظر سازمانها از سوی آنان نقش مهمی در خدمات رسانی نشان داده اند. بنابراین، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی، انطباق پذیری کارکنان اصلی و نتایج کار آنان (رضایت شغلی و عملکرد شغلی) می پردازد . ۵۱۷ کارمند نیروگاه برق هند در یک تحقیق مقطعی شرکت کرده اند. این پژوهش رابطه ای مثبت بین هوش هیجانی و انطباق پذیری کارکنان بدست آورده است. همه ی ابعاد هوش هیجانی به طور مثبت بر انطباق پذیری کارکنان تاثیر می گذارد. علاوه بر این، انطباق پذیری کارکنان تأثیر مثبتی بر نتایج کار آنان داشته است. در این مقاله نتایج و مفاهیم مورد بحث قرارگرفته است.

۴٫۱٫ رضایت شغلی

رابینز (۲۰۰۵)، رضایت شغلی را به عنوان مجموعه ای از احساساتی تعریف کرده است که یک فرد نسبت به شغل خود دارد. رضایت شغلی سطوح نارضایتی شغلی، غیبت، بیان شکایت، تاخیر، روحیه ی پایین، گردش مالی بالا، بهبود کیفیت و مشارکت در تصمیم گیریهای را تحت تاثیر قرار می دهد. لاک (۱۹۷۶) رضایت شغلی را به عنوان “یک حالت عاطفی لذت بخش یا مثبت ناشی از ارزیابی یک شغل و یا تجربه ی شغل ” تعریف کرده است. کارمندان انطباق پذیر برحسب خواسته های دارندگان سهام های مختلف رفتارهایی نشان خواهند داد که منجر به ارزیابی داخلی در مورد عملکرد این کارمندان می  شود…..

۲٫۴٫۲٫ عملکرد شغلی

به طور کلی، عملکرد شغلی کارکنان به رفتارهایی اشاره می کند که به اهداف سازمانی مربوط هستند و تحت کنترل خود پرسنل هستند (بابن و بولز ، ۱۹۹۶؛ الینگر و همکاران، ۲۰۰۸). مورفی (۱۹۸۹) عملکرد شغلی را به عنوان تابعی از عملکرد وظایف خاص فرد تعریف می کند که شامل شرح شغل استاندارد می شود و اعلام کرده است که  تحت تاثیر متغیرهایی مانند حفظ روابط خوب بین فردی، غیبت و رفتارهای اخراج، سوء مصرف مواد و دیگر رفتارهایی که خطرات در محل کار را افزایش می دهد قرار می گیرند….

۳٫ طرح پژوهش

۳٫۱٫ تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها همراه با منابع و تعاریف عملیاتی مورد استفاده در این تحقیق در جدول ۲ توضیح داده شده است.

۳.۲٫ نمونه و جمع آوری داده ها

محقق از نمونه ای هدفمند استفاده کرده است که نمونه ی قضاوتی و یا انتخابی نیز نامیده می شود. در این نمونه عناصر جمعیت بر اساس قضاوت محقق انتخاب می شوند….

…….

Abstract

Adaptable FLE’s are an asset for the organization and customer alike as they are an indispensable part of service experience. They are subjected to pressures which are not found on any other positions in the organizations and displaying organizationally desired emotions play an important part in a service encounter. Therefore, the present research examines the relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability and job outcomes (Job Satisfaction and Job Performance). 517 FLE’s working in Power utility in India participated through a cross sectional study. The research found a positive relationship between emotional intelligence and frontline employee adaptability. Specifically, all the dimensions of emotional intelligence positively impacted FLE adaptability. In addition, FLE adaptability is found to positively impact Job outcomes. The results and implications are discussed.

۹,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …