دانلود ترجمه مقاله ادغام محاسبات ابری و اینترنت اشیا: یک بررسی مروری

مقاله لاتین Integration of Cloud computing and Internet of Things: A survey  (یکپارچه سازی محاسبات ابری و اینترنت اشیا: یک بررسی مروری)در قالب فایل Word و در ۴۶ صفحه همراه با اصل مقاله لاتین به فارسی ترجمه و آماده شده است.

چکیده

رایانش ابری و اینترنت اشیاء دو تکنولوژی بسیار متفاوت هستند که هر دو در حال حاضر بخشی از زندگی ما هستند. به نظر می رسد پذیرش و استفاده از آنها فراگیرتر شود و در آینده به عناصر اصلی اینترنت تبدیل شوند. پارادایم نوینی که در آن سامانه های ابری و اینترنت اشیا با هم ادغام شده اند به عنوان عامل دگرگون کننده ای پیش بینی شده است که اجرای حجم عظیمی از سناریوها را در برنامه های کاربردی امکان پذیر می سازد.

 در این مقاله، توجه ما به یکپارچه سازی سامانه های ابری و اینترنت اشیا معطوف است، چیزی که ما آن را تحت عنوان پارادایم اینترنت اشیاء ابری می نامیم. در ادبیات پژوهشی پژوهشهای بسیاری دیده می شود که سامانه های ابری و اینترنت اشیا خواص، ویژگیها، تکنولوژی های زیرساختی و مسائل پیش روی هر یک از آنها به طور جداگانه و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند. با این حال، تا جایی که اطلاع داریم، این پژوهشها تجزیه و تحلیل دقیقی از پارادایم جدید اینترنت اشیاء ابری، ارائه نداده اند، که این کمبود در حیطه برنامه های کاربردی، چالش ها و مسائل پژوهشی کاملا جدید آنها می شود. در این مقاله به منظور پر کردن این شکاف، مروری بر ادبیات پژوهشی مربوط به ادغام سامانه های ابری و اینترنت اشیا انجام می دهیم. مقاله را با تحلیل اصول اینترنت اشیاء و محاسبات ابری آغاز می کنیم، سپس در مورد انگیزه های جاری در ادغام این دو تکنولوژی به طور کامل و همراه با جزئیات به بحث و بررسی می پردازیم. به لطف پذیرش پارادایم رایانش ابری است که رشد تعدادی از برنامه ها شتاب بیشتری گرفته است: ما تصویر به روز شده ای از برنامه های اینترنت اشیاء ابری در ادبیات پژوهشی اراته می دهیم که در آن بر چالش های پژوهش خاص توجه ویژه ای نشان داده ایم. سپس این چالش ها با جزئیات کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا نشان داده شود که قاطبه پژوهشها به کدام سو پیش می روند{روی چه موضوعاتی متمرکز هستند.} ما همچنین پلتفرمها- پلتفرم های شرکتی و پلتفرمهای متن باز- و پروژه هایی که در حال حاضر در اختیار هستند و در پارادایم رایانش ابری به کار می روند را نیز مورد بحث قرار می دهیم. در نهایت، مسائل پیش رو و جهت گیری های آینده این رشته را که انتظار داریم نقش عمده ای در چشم انداز اینترنت آینده داشته باشند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی: ابر رایانه، اینترنت اشیا، شبکه های موجود، ابر اشیا، نرم افزارهای فراگیر، شهر هوشمند، برنامه های هوشمند.

۱٫ مقدمه و انگیزه

۲٫ پیش زمینه و مفاهیم اساسی

۲٫۱٫ اینترنت اشیا

۲٫۲٫ سامانه های ابری:

انواع سامانه های ابری.

مزایای اقتصادی:

منافع فنی:

۳-سامانه های ابری و اینترنت اشیاء: مشوقهایی برای ادغام

۴ نرم افزارها

شهرها و جوامع هوشمند و پیشرفته

خانه های هوشمند و اندازه گیری هوشمند و پیشرفته

برنامه ریزی و اجرای هوشمندانه:

نظارت محیطی:

۵٫ چالشها

امنیت و محرمانگی:

نامتجانس بودن:

عملکرد:

پایدار بودن:

مقیاس بزرگ:

جنبه‌های حقوقی و اجتماعی:

داده عظیم:

شبکه‌های حسگر:

۶٫پلت فرم‌ها، سرویس‌ها و پروژه‌های پژوهشی

۷٫ مسائل موجود و جهت گیریهای آینده:

بازدهی نیرو و توان:

اطلاعات حجیم:

امنیت و محرمانگی:

تصمیمات هوشمندانه:

روش شناسی ادغام:

قیمت گذاری و صورتحساب:

ارتباطات شبکه ای:

اجرای SLA:

انعطاف پذیری و اندازه پذیر بودن:

۷٫۲٫ جهت گیریهای آینده:

۸-نتیجه گیری:

Abstract

Cloud computing and Internet of Things (IoT) are two very different technologies that are both already part of our life. Their adoption and use are expected to be more and more pervasive, making them important components of the Future Internet. A novel paradigm where Cloud and IoT are merged together is foreseen as disruptive and as an enabler of a large number of application scenarios.

In this paper, we focus our attention on the integration of Cloud and IoT, which is what we call the CloudIoT paradigm. Many works in literature have surveyed Cloud and IoT separately and, more precisely, their main properties, features, underlying technologies, and open issues. However, to the best of our knowledge, these works lack a detailed analysis of the new CloudIoT paradigm, which involves completely new applications, challenges, and research issues. To bridge this gap, in this paper we provide a literature survey on the integration of Cloud and IoT. Starting by analyzing the basics of both IoT and Cloud Computing, we discuss their complementarity, detailing what is currently driving to their integration. Thanks to the adoption of the CloudIoT paradigm a number of applications are gaining momentum: we provide an up-to-date picture of CloudIoT applications in literature, with a focus on their specific research challenges. These challenges are then analyzed in details to show where the main body of research is currently heading. We also discuss what is already available in terms of platforms–both proprietary and open source–and projects implementing the CloudIoT paradigm. Finally, we identify open issues and future directions in this field, which we expect to play a leading role in the landscape of the Future Internet.

۷,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …