دانلود پروپوزال آماده با عنوان اعتباریابی و هنجاریابی خرده آزمون واژگان وکسلر کودکان با استفاده ازرویکردهای کلاسیک اندازه گیری (CTT ) ومدلهای پاسخ سوال ( IRT)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اعتباریابی و هنجاریابی خرده آزمون واژگان وکسلر کودکان با استفاده ازرویکردهای کلاسیک اندازه گیری (CTT ) و مدلهای پاسخ سوال ( IRT)  که در ۱۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله اساسی تحقیق

مفهوم هوش بر واقعیت بسیار پیچیده ای منطبق است و تحت تاثیر جنبه های بسیار متفاوتی تجلی پیدا می کند. محققان قدیمی، هوش را یک عامل عمومی یا خصیصه ای می دانستند که در قالب طیف وسیعی از رفتارها نمایان می شود. اما روان شناسان بعدی اظهار داشتند که هوش، مجموع های از توانای یهای نسبتاً مستقل است (تاد و بوهارت، ترجمه ی فیروزبخت، ۱۳۷۹، به نقل از علی پور و صالح میر حسنی، ۱۳۹۰). به عنوان یکی از پرکاربردترین تعریف ها ، از نظر  وکسلر ( ۱۹۸۵) هوش شامل توانایی های فرد برای تفکر منطقی، اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر با محیط است و می تواند اجتماعی ، عملی یا انتزاعی باشد. برخی هوش را به عنوان ماهیتی واحد معرفی می کنند و برخی دیگر آن را واجد مؤلفه‌ها و مقوله‌های بی شماری می دانند (کلنوسکی[۱]، ۲۰۰۲ ). آنگاه که مفهوم هوش از مطالعات آزمایشگاهی و آزمون‌های معما شکل و کاغذ و قلمی به سطح جامعه و روابط بین فرد باددیگر افراد، اشیا و یا مسائل انتقال یافت، مفاهیمی چون “هوش اجتماعی”، “هوش بین فردی” و “هوش هیجانی” اذهان پژوهشگران را به خود مشغول کرد . هوش بر اساس تعریف سنتی خود مدت ها به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می شد (مارنات[۲]، ۲۰۰۳). یکی از جنبه هایی که در ارزیابی هوش موثر است، هوش کلامی است. نمره ی بهره هوشی کلامی شاخصی برای توانایی های ادراکی فرد است. گفتار وجه تمایز بشر از سایر موجودات است. این وجه تمایز اگرچه ریشه در اندیشه و فرایندهای روانشناختی دارد معهذا از طریق تظاهرات بیرونی قابل مشاهده بوده و بیشتر از اندیشه و فرایندهای روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است و خود ابزاری برای مطالعه ی اندیشه و فرایندهای روانشناختی شده است. بدین ترتیب است که گفتار توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است و مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است ( به عنوان مثال نگاه کنید به فرنیهاگ[۳] و فریدلی[۴]، ۲۰۰۵؛ استاد[۵] و آسکلند[۶]، ۲۰۰۸؛ وینسلر[۷] و همکاران، ۲۰۰۸؛ پیاژه[۸]، ۲۰۰۰؛ استاد و سورنسن[۹]، ۲۰۰۷؛ جونز[۱۰]، ۲۰۰۹؛ فرنیهاگ، ۲۰۰۸؛ مارتون[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۵؛ ویلیرز[۱۲]، ۲۰۰۷؛ ویلی[۱۳]، ۲۰۰۶؛ ماسکارنو[۱۴]، ۲۰۰۸؛ واسرمن[۱۵]، ۲۰۰۷؛ به نقل از کاظمی و همکاران، ۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش

دونا[۱۶] و همکاران (۲۰۱۳) پژوهشی را با عنوان “تحلیل عاملی تاییدی از وکسلر ۴ بر روی نمونه ی مراجعان بیمارستان” انجام دادند. نتایج نشان داد در این نمونه هوش عمومی ۵۰ درصد از کل واریانس و ۷۶ درصد از واریانس مشترک را به خود اختصاص می دهد. عامل درک کلامی ۶/۵ درصد از واریانس کل و ۴/۸ درصد از واریانس مشترک را تشکیل می دهد.

صادقی و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی را با عنوان ” رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان” انجام دادند. نتایج روایی نشان داد که بین ویرایش چهارم مقیاس هوش و کسلر کودکان، مقیاس تجدیدنظر شده هوش و کسلر کودکان و ماتریس های پیشرونده ریون در بخش های مرتبط همبستگی معنادار وجود دارد. اعتبار آزمون با روش های دونیمه سازی و بازآزمایی محاسبه شد. ضرایب اعتبار دو نیمه سازی کلیه زیرمقیاس ها در حد کافی تا عالی بودند. ضرایب اعتبار بازآزمایی کلیه زیر مقیاس ها به غیر از زیر مقیاس مفاهیم تصویری نیز در حد کافی تا عالی بودند. از این مقیاس، علاوه بر سنجش بهره هوشی افراد ۶ تا ۱۶ ساله می توان برای تشخیص اختلال یادگیری، اختلال نارسایی توجه، آسیب مغزی، اختلال های اضطراب و وسواس بهره گرفت.

– اهداف تحقیق

 سؤالات تحقیق

– فرضیه‏های تحقیق

– تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها

-منابع


[۱] Klenowski

[۲] Marnat

[۳] Fernyhough

[۴] Fradely

[۵] Ostad

[۶] Askeland

[۷] Winsler

[۸] Piaget

[۹] Sorensen

[۱۰] Jones

[۱۱] Marton

[۱۲] Viliers

[۱۳] Wiley

[۱۴] Mascareno

[۱۵] Wasserman

[۱۶] Devena

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …