دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان که در ۲۰ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

…. لوین نیرویی را که در یک موقعیت بر فرد وارد می شود به طور مستقیم با تنش و جذابیت هدف و به طور معکوس با فاصله روان شناختی مرتبط می داند. در هر لحظه نیروهای معارض، متفاوت و در جهات مختلف بر فرد وارد می شود. بنابراین بین نیروهای میدان فضای زندگی همواره تعارض وجود دارد و بایستی برای رفع تعارض اقدام شود و  قوی ترین نیرو جهت حرکت فرد را مشخص می کند (بولتون؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، ۱۳۸۴).

تعارض براساس نیروهای همزمان که بر فرد وارد می شود، شامل: الف) نزدیکی-نزدیکی: دو هدف دلپذیر ولی مغایر باعث ایجاد میدان نیروی مثبت یکسان و نسبتا ناپایدار می شود؛ ب) دوری-دوری: دو هدف نامطبوع، باعث ایجاد میدان نیروهای منفی یکسان می شود، می توان با ترک میدان، به رفع تعارض پرداخت؛ ج) نزدیکی-دوری: هدفی دلپذیر و هدفی نامطبوع، فرد را بین دو میدان نیروی مثبت و منفی نسبتا پایدار قرار می دهد، با عوامل مختلفی می توان تعارض را حل کرد (خداپناهی، ۱۳۸۶).

اهمیت و ضرورت

…. تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزاری برای فهمیدن این مساله است که چگونه فرد می تواند توجه و فعالیت خود را سازمان داده، و اعمال راهبردی و مصرانه را برای غالب آمدن بر موانع و حل کردن مسائل بدست آورد. هر گونه آشکار و نقص در تنظیم هیجان می تواند فرد را در برابر مشکلات هیجانی چون افسردگی، اضطراب و فشار روانی و مشکلات رفتاری و شناختی آسیب پذیر سازد (اهرینگ[۱]، ۲۰۰۸؛ به نقل از جلالی و رافعی، ۱۳۹۰)…

-ادبیات پژوهشی:

Anchorبرکینگ[۲] و همکاران (۲۰۱۲) به منظور روشن شدن مکانیسم های زیر بنایی ارتباط تنظیم احساسات و آسیب شناسی روانی پژوهشی انجام داند.آنها توانایی تعدیل هیجانات منفی در ارتباط با مهارت های تنظیم هیجان با علایم آسیب شناسی در دو مطالعه مورد ارزیابی قرار دادند. در مطالعه اول ۱۵۱ دانشجوی دانشگاه و در مطالعه دوم ۱۲۱ بیمار روانپزشکی بستری شده را مورد مطالعه قرار دادند. در هر دو مطالعه تعدیل هیجانات نقش واسطه داشت بین آسیب شناسی و مهارت های تنظیم هیجان.

جلالی و رافعی (۱۳۹۰)پژوهشی با هدف بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و شیوه های مقابله با تعارض با فرایند و محتوای خانواده پرداختند. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان شهر شیراز بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونهای مشتمل بر ۴۰۰ نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله در این پژوهش مشارکت نمودند.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- تعارض

۲-Anchor رویکرد گفتگو

۳- تنظیم هیجان

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Ehring, D

[۲] Berking, M

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …