دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش قصه های قرآنی در مهدهای قرآن بر افزایش هوش معنوی کودکان ۴ تا ۶ سال

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش قصه های قرآنی در مهدهای قرآن بر افزایش هوش معنوی کودکان ۴ تا ۶ سال که در ۱۵ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

واژهء قصه از اصل«قصص»به معنی«پی‌جویی»است. اصطلاح قصه در فرهنگ قرآن به معنی، پی‌جویی، تحلیل و بررسی حوادث مـهم تـاریخ انـبیاء‌ براساس‌ بینش‌ الهی است کـه هـدف از آن عـبرت و درس گرفتن از‌ حوادث برای زندگی خود، تذکر، بیداری، تحول و تثبیت دل مؤمنین است(نقی‌پور، ۱۳۸۰). در همین ارتباط، در قرآن در سورهء کهف(آیه ۶۴)چنین آمده است: «به‌ راستی‌ در‌ سرگذشت آنان‌ (پیامبران)برای خردمندان عـبرتی اسـت». در جـایی دیگر نیز چنین آمده است: «قصه‌ها‌ را‌ برای آنها بـازگو کن تـا شاید بیندیشند»(سوره اعراف،آیه ۱۷۶). براساس آیات قرآن، قصه در قرآن خبر و سرگذشت حقی‌ است‌ مبتنی‌ بر‌ دانش الهی که برای گسترش اندیشه و ایـجاد عـبرت در خـردمندان به‌ گونه‌ای‌ بیان‌ می‌شود تا آنان در رفتار و کردار خود تعقل کـنند و آن را اصلاح کنند.

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که امروزه با توجه به تحولات فزاینده فکری و معرفتی و نیز پیشرفت های علمی بشر در عرصه های مختلف، مشخص شده است که اصولاً بهره هوشی یا نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی علیرغم ارزش و جایگاهی که در میان عموم مردم دارند، به درستی نمی توانند قاطعانه پیش بینی کنند که چه کسی در زندگی موفق خواهد بود (گلمن، ۲۰۰۳). در نتیجه چنین تحولاتی بوده که طی سالهای اخیر، ابعاد چشم اندازها و ساحت های جدیدی از هوش نظیر هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش معنوی مطرح شده، علاقه و توجه متخصصان و کارگزاران حوزه های مختلف از جمله سیاست گذاران، برنامه ریزان، رهبران سازمان ها، مدیران مدارس و معلمان را به خود جلب کرده است.

-ادبیات پژوهشی:

زارع بهرام آبادی، اصغرنژاد فرید، بهاری، چمنی (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف نقش روزه داری در قرآن بر هوش معنوی و شادکامی روزه دارن انجام دادند. روش پژوهش یک روش تحقیق علی-مقایسه ای بود و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش معنوی گروه روز دار از گروه غیر روزه دار با عذر بیشتر بود و هوش معنوی گروه غیر روزه دار با عذر بیشتر از گروه غیر روزه دار بدون عذر بود.

هویدا و همایی (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف تأثیر قصه های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان انجام دادند. روش پژوهش آزمایش با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس آزمون بود. حجم نمونه برابر بـا ۳۰کودک ۶-۴ ساله (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) از‌ سه‌ مهد کودک در شهر اصفهان در سـال ۱۳۸۶ بود که با روشـ نمونه‌گیری خـوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه ۳۰ سؤالی سنجش هوش هیجانی‌ پیترایدز و فارنهام(۲۰۰۳)بود.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- هوش معنوی

۲- خود کارآمدی

۳- مهارت های ارتباطی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …