دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر خودکارآمدی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر خودکارآمدی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان که در ۱۸  صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

مدل های مختلفی برای تبیین و توضیح هوش هیجانی تدوین شده است که از مهمترین آن ها مدل بار-آن است. بار-آن پنج زمینه گسترده عملکرد را مشخص کرد که هر یک چند جزء را دربرمی گیرند(پانزده خرده مولفه). مهم ترین مولفه این مدل مهارت های درون فردی است. افراد دارای این مهارت خودآگاهند، قوت ها و ضعف های خود را می شناسند و احساسات و افکارشان را به صورت سالم ابراز می کنند(خودابرازی مثبت)، جرات ورز و مستقل بوده و به خود احترام می گذارند. مولفه مهارت بین فردی شامل توانایی آگاهی یافتن از هیجانات، نیازها و احساسات دیگران(همدلی)، برقراری و حفظ رابطه مشارکتی و رضایت بخش با آنان و مسئولیت پذیری اجتماعی است. سومین مولفه توانایی مدیریت تنش و تغییرات محیطی، اجتماعی و شخصی به صورت انعطاف پذیر و واقع گرایانه می باشد. این مهارت شامل قدرت تحمل تنش و کنترل تکانه است. مولفه قدرت سازگاری یا انطباق پذیری مهارت های توانایی حل مسئله، داشتن درک واقع بینانه از تجربیات روزمره و محیط اطراف و انعطاف پذیری را شامل می شود. مدیریت تغییر مفهوم اصلی این مهارت است. در نهایت مولفه خلق کلی خوش بینی(داشتن نگرش مثبت به زندگی) و احساس شادی(رضایت از زندگی، لذت بردن از خود و دیگران) را دربر می گیرد(پتریدس و فارنهام، ۲۰۰۱).

اهمیت و ضرورت

هوش هیجانی موجب پردازش مناسب اطلاعاتی می شود که بار هیجانی دارند و استفاده از آنها برای هدایت فعالیت های شناختی مانند حل مساله و تمرکز انرژی بر روی رفتار های لازم ضرورت دارد (مایر و سالوی، ۱۹۹۷). آموزش هوش هیجانی با بالا بردن شناخت فرد از خودش به ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواسته های اجتماعی لازم است منجر گردد (بار –آن، ۱۹۹۷). ضرورت آموزش مهارت های هوش هیجانی برای مقابله با چالش های زندگی امروزی بر همگان روشن است. اهمیت آن به حدی بالا است که از آن با عنوان جنبش سوادآموزی هوش هیجانی یاد می کنند(گلمن، ۱۹۹۵).

-ادبیات پژوهشی:

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- هوش هیجانی

۲- خود کارآمدی

۳- مهارت های ارتباطی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …