دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل که در۲۳  صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی دیگر عواملی که می تواند سازگاری زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد وجود تعارض بین زوجین است (کودمیر و همکاران، ۲۰۰۸ ؛ به نقل از حسینی نسب و همکاران، ۱۳۸۸). البته مهم تر از وجود تعارض، شیوه های حل تعارض زن و شوهر است که عامل تضاد یا تداوم زندگی زناشویی است. چنانچه تحقیق آبراهام و براین (۲۰۰۰) نشان می دهد، سبک مدیریت تعارض مشارکتی با هر دو رضایت زناشویی و رضایت از همسر همبستگی ثبت بالایی دارد. هر زمانی که یکی یا هر دو همسر از سبک مدیریتتعارض رقابتی استفاده می کردند، سطح پایین رضایت زناشویی گزارش می کردند.

عدم توافق در هر رابطه زناشویی طبیعی است. پژوهش ها نشان داده اند که اگر زوج ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی حل آن را داشته باشند، وجود تعارض فراوان آسیب زا نیست (سیفرتز[۱] و شوارتز[۲]، ۲۰۱۰). وجود تعارض در روابط انسان ها به ویژه زوج ها امری شایع است (شفیعی نیا، ۱۳۸۱). تعارض زمانی به وجود می آید که زوج ها به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می گیرند، درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان دهند. این تفاوت ها را می توان روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه بندی کرد (یانگ[۳] و لانگ[۴]، ۱۹۹۸). ….

اهمیت و ضرورت

جدیدترین آمارها نشان می دهد که میزان طلاق در غرب به ویژه آمریکا رو به افزایش است. به گونه ای که در این کشورها ۴۰ تا ۵۰% ازدواج ها به طلاق ختم می شود (انجمن روان شناسی آمریکا، ۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۳). بعد از طلاق نیز حدود ۵/۶۵% از زنان و ۷۰% مردان مجدد ازدواج کرده و حدود ۵۰% از افرادی که برای بار دوم ازدواج کرده اند، دوباره طلاق می گیرند (گاتمن[۵]، ۱۹۹۴). در ایران نیز آمارها سیر صعودی طلاق را نشان می دهد. چرا که نرخ طلاق در ۴ ماه نخست ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۰ رشد ۱۰درصدی داشته است. در حالی که نرخ رشد ازدواج ۳% افزایش یافته و نرخ رشد طلاق ۳ برابر نرخ رشد ازدواج بوده است (مرکز آمار ثبت احوال، ۱۳۹۱؛ به نقل از عبادت پور و همکاران، ۱۳۹۲). سیر صعوی آمار طلاق و وجود تعارضات و آشفتگی های روابط زوجین، انگیزه ی محققان برای یافتن عوامل کوثر و راهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه افزایش داده است.

-ادبیات پژوهشی:

آگاه و همکاران(۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری، بر افزایش رضامندی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی می‌پردازند. بدین منظور، با استفاده از طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی و کاربرد روش نمونه‌گیری در دسترس از میان زنان داوطلب ۳۰ زن با تعارض زناشویی در دو گروه جایگزین شدند. آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از ارائه مداخله به گویه‌های پرسش‌نامه‌های تعارض زناشویی و رضامندی زناشویی (با مقیاس اسلامی) پاسخ دادند. داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چندراهه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که گروه‌درمانگری شناختی- رفتاری موجب کاهش تعارض زناشویی و افزایش رضامندی زناشویی و مؤلفه‌های آن شده است (۰۵/۰p<) .بنابراین گروه‌ درمانگری شناختی– رفتاری، در کنار آموزه‌های مذهبی با اصلاح شناخت با استفاده از فنون خاص، بدکارکردی رفتار و هیجان منفی را تعدیل کرده و به باز ارزشیابی منطق تفکر و درک دغدغه‌های ارتباط کمک می‌کند و از این طریق به بهبود سازه‌های هدف می‌انجامد…..

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- دلزدگی زناشویی

۲- تعارض

۳- CBT به شیوه داتیلیو

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Siffert, A

[۲]Schwarz, B

[۳] Yong, E.M

[۴]Long, L

[۵] Gottman, J. M

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …