دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان بیش فعال پیش دبستانی دختر شهرستان یزد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان AnchorAnchorبررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان بیش فعال پیش دبستانی دختر شهرستان یزد که در۲۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

مطالعات انجام شده حاکی از این است که اثرات منفی داشتن کودک دارای مشکل موجب ایجاد تنش و فشار در اعضای خانواده خصوصا مادر می شود(تاجری و بحیرایی، ۱۳۸۷)؛ چرا که مادر اولین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند. احساساتی مثل گناه، تقصیر و ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک می تواند سبب گوشه گیری مادر و عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت نفس و احساس خود کم بینی و بی ارزشی و غم و اندوه در مادر شود که پیامد آن عزت نفس پایین، بروز افسردگی و به خطر افتادن سلامت روانی مادر است(نریمانی، آقا محمدیان، و رجبی، ۱۳۸۶). وجود کودک دارای مشکل، سازش یافتگی و سلامت جسمی و روانی مادر را تهدید می کند و غالبا تاثیر منفی بر وی می گذارد

اهمیت و ضرورت

…. با اتخاذ تدابیری می توان استرس خانواده، به خصوص والدین را کاهش داد. در پرتوی سلامت روانی، میزان موفقیت آنان در برخورد با مشکلات کودک دارای اختلال افزایش می یابد. این امر از یک طرف سازگاری والدین با وضع موجود را بیشتر می کند که خود موجب تامین بهداشت روانی والدین شده و از طرفی توان آنان را در رویارویی با مسائل مختلف کودک دارای اختلال افزایش می دهد که به نوبه خود موجب رشد توانایی های بیشتر کودک خواهد شد.

-ادبیات پژوهشی:

جعفری، موسوی، فتحی آشتیانی، خوشابی، (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف، اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان ۴ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه انجام دادند. در یک مطالعه شبه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، مادران ۲۰ کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه، به صورت در دسترس از دو مرکز درمانی وابسته به دانشگاه، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت قرار گرفت. آزمودنی ها به وسیله مقیاس سلامت روان عمومی در ۳ مرحله (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پی گیری) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

۲- تاب آوری

۳- راهبرد های مقابله با استرس

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …