دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان که در ۲۳ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

تعلل ورزی[۱]، صفتی روان شناختی است که در زندگی و در میان قشرها و رده های سنی مختلف دیده می شود. به خصوص در محیط های آموزشی میان فراگیران، بسیار شایع است و با پیامدهای زیان باری از جمله گرفته نمره های پایین کلاسی تا انصراف های دوره ای همراه است (کولینز[۲]، آنوگ بوزی[۳] و جیااو[۴]، ۲۰۰۸). در این راستا، پژوهش های انجام گرفته به رابطه این پدیده با عوامل روان شناختی مختلفی از جمله اعتماد به نفس پایین، خودکارآمدی پایین در خود تنظیم گری، خلق و صفات شخصیتی، جهت گیری های هدف و کاربرد ضعیف مهارت های یادگیری تمرکز داشته اند و به نظر می رسد هر یک از این متغیرها در پیش بینی تعلل ورزی نقش داشته باشند. از سویی دیگر، عوامل زمینه ساز تعلل ورزی کمتر مورد شناسایی قرار گرفته (فریتزش[۵]، یانگ[۶] و هیکسون[۷]، ۲۰۰۳) و علی رغم پژوهش های رو به رشد، هنوز در مورد علل تعلل ورزی باید دانش خویش را گسترش داد. از این رو، تعلل ورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل[۸]، ۲۰۰۷).

اهمیت و ضرورت

تعلل ورزی پدیده ای جدید نیست، چرا که ویلیام جیمز ارزش روان شناختی آن را ۱۲۰ سال قبل تشخیص داده بود، همچنین استیل (۲۰۰۷) قدمت واژه تعلل ورزی را به ۸۰۰ سال قبل از میلاد ارجاع می دهد.

وجود ناراحتی هایی چون سردرد، زخم معده، فشار خون، اضطراب و ناراحتی های مشابه دیگر در دانش آموزان می تواند ریشه در تعلل ورزی داشته باشد. اگر این مشکل در بین دانش آموزان حل و عوامل مرتبط با آن شناسایی نشود موجب به وجود آمدن عادت تعلل در دانش آموزان شده و دیگر درمان آن غیر ممکن یا بسیار مشکل خواهد بود و عملکرد آینده که شامل تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی اوست را در بر خواهد گرفته و تحت تاثیر قرار خواهد داد. با شناسایی رابطه پیشرفت تحصیلی و نگرش تحصیلی و تعلل ورزی، معلمان و مشاوران و برنامه ریزان درسی می توانند با آموزش و تقویت مهارت هایی در دانش آموزان، میزان تعلل ورزی را در دانش آموزان کاسته و از جنبه های منفی آن جلوگیری نمایند.

-ادبیات پژوهشی:

کلاسن، کاروچوک و راجانی (۲۰۰۷، به نقل از ترویا[۹]، ۲۰۰۹) با تحلیل همبستگی نشان دادند که تعلل ورزی رابطه معکوسی با میانگین نمره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، خود نظم جویی و حرمت خود کلی دارد. رابطه معکوس شدید بین خودکارآمدی برای نظم جویی و تعلل ورزی نشان داد که یادگیرندگان با باورهای قوی به توانایی های خود، محیط یادگیری خود را تنظیم و تعلل ورزی را به حداقل رسانده بودند. افزون بر این، در این بررسی نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که خودکارآمدی برای خود نظم جویی وارد بررسی می شود؛ میانگین نمره تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده فردی معناداری برای تعلل ورزی نمی شود؛ با وحجود این،خود نظم جویی و حرمت خود عوامل مهمی برای پیش بینی تعلل ورزی باقی ماندند. بعد از محاسبه همه متغیرها، خودکارآمدی برای خود نظم جویی پیش بینی کننده مهمی برای اهمال کاری بود. در این بررسی خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده ضعیفی برای تعلل ورزی بود در حالی که خودکارآمدی برای خود نظم جویی به عنوان یک عامل موثر بر تعلل ورزی تحصیلی ظاهر شد (ترویا، ۲۰۰۹).

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- پیشرفت تحصیلی

۲-Anchor نگرش تحصیلی

۳- تعلل ورزی تحصیلی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] procrastination

[۲] Collins, K. M. T

[۳] Onwuegbuzie, A. J

[۴]Jiao, Q

[۵] Fritzsche, B. A

[۶] Young, B. R

[۷]Hickson, K. C

[۸] Steel, P

[۹] Troia, G. A

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …