دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

(۱۹۹۹) ﺧﺸﻢ‌ را‌ ﺣﺎﻟﺘﻲ رواﻧﻲـزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ‌ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای‌ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. وی در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺸﻢ، آن را‌ ﺑﻪ‌ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ: ﺣﺎﻟﺖ‌ﺧﺸﻢ[۲] و ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ[۳]. «ﺣﺎﻟﺖ‌ ﺧﺸﻢ‌» ﺑﻪ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﺎﻧﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‌ ﻛﻪ‌ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪﻳﻚ ﻣﺤﺮک ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﺷﺪت آن ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ‌ ﻣﺎﻫﻴﺖ‌ ﻣﺤﺮک و رﮔﻪﻫﺎیﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد از‌ ﺗﺤﺮﻳﻚﭘﺬﻳﺮی‌ ﺿﻌﻴﻒ‌ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻳﺪ‌ ﺗﻐﻴﻴﺮ‌ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺎ «ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ‌» ﺑﻪ‌ ﻳﻚرﮔﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ آن ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ‌ و ﻣﺤﺮوم‌ ﻛﻨﻨﺪهارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪاوﻣﻲ ﺑﻪ‌ واﻛﻨﺶ‌ ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.

تحقیقات نشان داده است که یکی ازعواملی که موجب خشم و خشونت در  افراد می گرد استفاده بیش از حد از اینترنت می باشد (ین[۴] و همکاران، ۲۰۱۱). اینترنت مانند یک دنیا مجازی عمل می کند و به افراد فرصت تجربه شکل خاصی از ارتباط های اجتماعی را می دهد که در آن حضور اجتماعی واقعی وجود ندارند.

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که اینترنت با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مثل دسترسی آسان، سهولت استفاده، گمنامی کاربران، و هزینه پایین در سالیان اخیر به یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز از این رشد چشمگیر بی بهره نبوده است. آمار نشان می دهد که ایران با ۷۶۹۳۲۳۰۰ نفر جمعیت در سال ۲۰۱۰ با ۲/۴۳% میزان ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از اینترنت (۵/۵۲%) را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. همچنین در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، ۱۸۹/۱۳% رشد کاربرد داشته است (فیاض بخش و همکاران، ۱۳۹۰).

-ادبیات پژوهشی:

مارتین[۵] و همکاران (۲۰۱۰) به مقایسه اختلالات روانی در افراد تیزهوش و عادی پرداختند. آنها برای همین منظور به مقایسه افسردگی، اختلال دو قطبی، اضطراب، افکار خودکشی، و اختلال کمبود توجه بیش فعالی در نوجوانان تیزهوش و عادی پرداختند. نتایج نشان داد که بین اختلالات روانی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-خشم

۲-اضطراب

۳-استفاده از اینترنت

منابع


[۱]– Spilberger, C.D

[۲]-state anger

[۳]– trait anger

[۴] Yen, J.Y

[۵]Martin, L. T

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …