دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی نقش طرحواره ها( ناسازگار اولیه و هیجانی) در بخشش و انتقام

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی تربیتی با عنوان بررسی نقش طرحواره ها( ناسازگار اولیه و هیجانی) در بخشش و انتقام که در ۲۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی از معدود واقعیت های مسلم زندگی بشری این است که نمی توان انسانی را یافت که هرگز احساس آزردگی، سرخوردگی، مورد خیانت واقع شدن، نومیدی، و ظلم یا بی عدالتی را از سوی انسانی دیگر تجربه نکرده باشد. در چنین مواردی احساسات منفی مانند خشم، رنجش، نومیدی، و یاس امری عادی است و وجود انگیزه برای اجتناب از منبع آزار یا میل به جبران و انتقام[۱] نیز عادی است؛ به گونه ای که بعضی استدلال می کنند در چنین شرایطی، تلافی عمیقا در سطوح بیولوژیکی، روانی و فرهنگی ماهیت انسان جایگزین است (مک کالو[۲]، ۲۰۰۱). بنا به گفته مک کالو (۲۰۰۱)، واکنش انسان ها در برخورد با رنجش به سه صورت اجتناب، انتقام و بخشش نمایان می شود. اجتناب، فاصله گرفتن از فرد خاطی است و انتقام یافتن فرصت برای صدمه زدن به او. انتقام بازتاب رنجش عمیق و احساس  بی عدالتی و اشتباه در روابط بین فردی است که قدرتمند ترین واکنش های هیجانی، از خشم تا اهانت و پرخاشگری را بر می انگیزد (برادفیلد[۳] و اکینو[۴]، ۱۹۹۹) و اگر چه به عنوان یکی از معدود انگیزه های بنیادی بشر، چنان که ریس و هورکمپ (۱۹۹۸؛ به نقل از فین چم[۵] و کشدان[۶]، ۲۰۰۴) ابراز می دارند مطرح می شود، اثرات زیان بار آن غیر قابل انکار است و تکانه های انتقام جویانه ممکن است قربانی را بر انگیزد که به نوعی با تجاوز مقابله به مثل کند؛ هرچند که آزار متقابل معمولا بیش تر از آزار اصلی به وسیله آزارنده ادراک می شود و هم به نوبه ی خود ممکن است برای مساوی شدن انتقام بگیرند؛ بدین ترتیب، با توجه به این که انتقام محرک بسیاری از اعمال ننگ آور انسان مانند دیگر کشی، خود کشی، تروریسم، و نسل کشی است، نیاز به گزینه سوم، یعنی بخشش، به عنوان فرایند ارتباطی موثر و عملی انسانی در رویارویی با خطا و بی عدالتی، آشکار می شود.

اهمیت و ضرورت

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

-ادبیات پژوهشی:

تنها یک تحقیق با موضوع ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و بخشش و انتقام توسط بروک (۲۰۱۴) انجام شده است که نتایج آن نشان داد که تعداد قابل توجهی از ارتباطات مثبت بین طرحواره های سوءظن[۷] ، استحقاق[۸]  و ترک کردن[۹]  و انتقام/کناره گیری، و تعداد زیادی از ارتباطات منفی بین سوءظن و بخشش وجود دارد و این فرضیه را نیز به دست داد که: مطیع سازی[۱۰]  و استانداردهای خشک[۱۱]  رابطه منفی با خود-بخششی دارد. در ضمن، شرکت کنندگانی که طرحواره های ناسازگار اولیه کمتری را تصدیق کردند، به طور کلی به بخشش امتیازهای بیشتر و به انتقام/کناره گیری امتیاز کمتری دادند. رگرسیون های چندگانه، رابطه معناداری بین سوءظن و مفهوم انتقام/کناره گیری و مطیع سازی و مفهوم خود بخششی نشان داد.

-مبانی نظری

طرحواره ناسازگار اولیه

یانگ (۱۹۹۰) معتقد است برخی از این طرحواره ها به ویژه آنها که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از  اختلالات مزمن محور I قرار بگیرند یانگ برای بررسی دقیق تر این ایده، مجموعه ای از طرحواره ها را مشخص کرده است که به آنها «طرحواره های ناسازگار اولیه » می گوید.

طرحواره هیجانی

تبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجانات قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل های التقاطی، بسیاری از نظریات شناختی نیز به نقش پررنگ هیجانات در تحول و تداوم اختلالات روانی پی بردند، به طوری که بسیاری از آن ها هیجانات را همتراز با شناختار ها در ایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدل های شناختی-هیجانی حرکت کرده اند. از جمله این مدل ها می توان به مدل درمانی هیجان محور گرینبرگ (EFT؛ گرینبرگ[۱۲] و همکاران، ۱۹۹۸)، رویکردهای شناختی-میان فردی (برای مثال، سافران[۱۳]، ۱۹۹۸)، مدل های فراشناختی هیجانات (برای مثال، ولز[۱۴] و کارتر[۱۵]، ۲۰۰۱) و مدل طرحواره های هیجانی لیهی اشاره نمود.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] revenge

[۲] McCullough, M. E

[۳] Bradfild, M

[۴]Aquino, K

[۵] Fincham, F.D

[۶]Kashdan. T. B

[۷] mistrust

[۸] entitlement

[۹] abandonment

[۱۰] subjugation

[۱۱] unrelenting

[۱۲] Greenberg, L. S

[۱۳] Safran,  J.  D

[۱۴] Wells, A

[۱۵] Carter, K

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …