دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش تعلل ورزی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی دختر پسر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش تعلل ورزی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی دختر پسر که در ۲۰ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

باورهای خود کارآمدی پایه اصلی و محور انگیزه انسان محسوب می شوند و به میزان بهره مندی افراد از این باورها، احتمال موفقیت آنها را در انجام کارها را بالا می برد ( خواجه و حسین چاری، ۱۳۹۰ ) . بندورا ( ۱۹۷۷ ) نخستین بار در نظریه خود مفهوم خود کارآمدی[۱] را مورد استفاده قرار داده است. این باورها در جنبه های مختلف زندگی نقش مهمی دارند و یکی از جنبه ها و حوزه هایی که موفقیت در آن تا حد زیادی منوط به داشتن خود کارآمدی بالا است حوزه تحصیلی است. آلتون سوی[۲]، چیمن[۳]، اکسی[۴]، اتیک[۵] و گوکمن[۶] ( ۲۰۱۰ ) ، خودکارآمدی تحصیلی[۷] را از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی می دانند، که به باور دانش آموز راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره دارد.

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

به عقیده بندورا اندازه گیری احساس خود کارآمدی فرایندی استنتاجی است که در آن توانمندی و ناتوانی اندازه گیری می شود. بنابراین «توانمندی های موجود» یکی از عواملی است که در احساس خود کارآمدی موثر است، یعنی می توان با رشد و ارتقا توانمندی های موجود، در نهایت تجربه موفقیت، به سطح خودکارآمدی مطلوبی دست یافت، به عبارت دیگر ممکن است افراد از سطح مناسبی در خود کارآمدی برخوردار نباشند. اما می توانند از طریق فراگیری مهارت های زندگی، این سطح را بالاتر ببرند. خودکارآمدی و فراگیری این مهارت ها بر یکدیگر کنش و واکنش متقابل دارند ( جهان ملکی، شریفی، جهان ملکی و بولانی، ۱۳۹۰ ) .

-ادبیات پژوهش:

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Self-efficacy

[۲] Altunsoy, S

[۳] Çimen, O

[۴] Ekici, G

[۵] Atikc, A. D

[۶]Gokmen, A

[۷] Academic self-efficacy

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …