دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش پیشگویانه تیپ شخصیتی نوع D ، سبک های فرزند پروری و ویژگی های محیط کار در فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران : تاثیر سبک مقابله ای هیجان مدار و حمایت های اجتماعی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش پیشگویانه تیپ شخصیتی نوع D ، سبک های فرزند پروری و ویژگی های محیط کار در فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران  : تاثیر سبک مقابله ای هیجان مدار و حمایت های اجتماعی که در ۳۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

فرسودگی  شغلی عبارت است از نشانگانی از خستگی هیجانی[۱]، مسخ شخصیت[۲] و کاهش کفایت شخصی[۳]. این نشانه ها در بین افرادی اتفاق می افتد که به نوعی کار مردم را انجام می دهند(کفیدر[۴]، پاور[۵] و ولز[۶]، ۲۰۰۱). بنابراین، ماهیت فرسودگی را سه بعد اساسی تشکیل می دهد: ۱) خستگی هیجانی که با فقدان انرژی و اشتیاق و تقلیل منابع هیجانی مشخص می شود؛ ۲) مسخ شخصیت که می توان آن را به عنوان نگرشی منفی به مراجعه کنندگان و همکاران و سازمان توصیف کرد؛ و ۳) کاهش کفایت شخصی که با گرایش فرد به خود ارزیابی منفی و نارضایتی از عملکرد در شغل آشکار می شود(مازلاچ[۷]، اسچیوفیلی و لیتر[۸]، b ۲۰۰۱).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

بنابراین از آنجایی که بررسی مشکلات و مسائل کارکنان در سازمان به صورت  یک اصل مهم و اساسی تلقی می شود. تحقیقات در این زمینه باید مورد توجه کارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران مربوطه قرار گیرد. به دلیل اندک و ناکافی بودن تحقیقات در مورد نقش عوامل فردی و شغلی در فرسودگی شغلی و تمایل به ترک شغل نیاز است در این زمینه مطالعاتی انجام شود تا علاوه بر تعیین میزان فرسودگی شغلی، عوامل موثر بر ایجاد آن و پیامدهای آن، زمینه لازم برای حذف و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان فراهم گردد.

-ادبیات پژوهش:

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی خواهد بود بدین ترتیب که پس از نمونه گیری در هر طبقه پرسشنامه ها را جهت تکمیل توسط آزمودنی ها توزیع می کنیم و از آزمودنی ها می خواهیم که به تمام سوالات با دقت پاسخ دهند مجری طرح در هنگام گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه حضور خواهد داشت و با آزمودنیها در مورد هدف از اجرای این طرح صحبت خواهد کرد و ابهامات احتمالی آزمودنیها را به هنگام تکمیل پرسشنامه برطرف خواهدکرد. پس از گردآوری پرسشنامه ها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل اماری وارد نرم فرار SPSS-17  می گردد.

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

 فرسودگی شغلی

– تمایل به ترک خدمت

– مقابله هیجان مدار

– حمایت اجتماعی

– سبک های فرزند پروری

– تیپ شخصیتی نوع D

….

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Emotional Exhaustion

[۲] Depersonalization

[۳] Personal Accomplishment

[۴] Kilfedder, C. J

[۵] Power, K. G

[۶]Wells, T. J

[۷] Maslach, C

[۸]Leiter, M. P

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …