دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، رضایت زندگی و خود کارآمدی شغلیِ معلمان مراکز استثنایی با معلمان مراکز عادی مقطع ابتدایی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، رضایت زندگی و خود کارآمدی شغلیِ  معلمان مراکز استثنایی با معلمان  مراکز عادی مقطع ابتدایی که در ۱۸ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

کیفیت زندگی به تامین سلامتی و شادکامی در افراد و بهرمندی آنها از یک زندگی سالم کمک می کند. (هاگرتی[۱] و همکاران، ۲۰۰۱). کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی، ذهنی و پویا است(برزو و همکاران، ۱۳۸۹). که در برگیرنده حیطه های سلامت و عملکرد فیزیکی، سلامت ذهنی، عملکرد اجتماعی، رضایت از درمان، نگرانی درباره آینده و حس خوب بودن است(اکهوب[۲]، نیجاری[۳]، چیکری[۴] و لویسی[۵]، ۲۰۰۸). هر بعد از کیفیت زندگی آثار چشمگیری بر دیگر ابعاد زندگی می گذارد. به بیانی دیگر، کیفیت زندگی بیانگر تاثیرات عملکردی عدم سلامتی و برآیندهای آن بر درک فرد از جنبه های جسمانی، روان شناختی و اجتماعی زندگی فردی است (نیووا چک[۶] و تایلور[۷]، ۱۹۹۲).

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی[۸] (WHO) (۲۰۱۱) کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است، پس موضوعی کاملا ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی استوار است (ایزدی، سپهوند، نادری فر و محمدی پور، ۱۳۹۳).

کیفیت زندگی از طرف دیگر به جنبه هایی از زندگی اشاره دارد که زندگی را خوشایند و ارزشمند می سازد، بنابراین حوزه کیفیت زندگی فراتر از نشانه های معمول است و در بر گیرنده رضایت از زندگی فرد و کارکرد ها و کمبودهاست (مانسینی[۹] و همکاران، ۲۰۰۳).

رضایت از زندگی به عنوان یک قضاوت شناختی آگاهانه از میزان رضایتی که فرد در زندگی خود دارد تعریف شده است (پاوت[۱۰] و داینر[۱۱]، ۱۹۹۳)؛ که نشان دهنده میزان رضایت کلی و شادکامی فرد است (فریش[۱۲]، ۱۹۹۸). در این تعریف، رضایت از زندگی ابعاد شناختی و بهزیستی روانی فرد را مشخص و احساس شادکامی از دیدگاه پاسخ دهندگان را نشان می دهد(داینر، ۱۹۸۴). در واقع رضایت از زندگی یکی از پیش بینی کننده های سلامت روانی است که امروزه توجه محققان را به خود جلب نموده و یکی از مولفه های بهزیستی درونی شامل نگرش فرد، ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی، همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است (پاوت، داینر و سو[۱۳]، ۱۹۹۸).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

نتایج  پزوهش ملکی و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری معلمان با میزان فرسودگی شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی منفی (۲۴/۰-) این ارتباط، ارتباطی غیرمستقیم و معکوس است. از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری مولفه های زمینه های پرورش و فرصت های مستمر، طراحی شغل و فضای کاری در سطح آلفای ۰۱/۰ ارتباطی غیرمستقیم و معنی دار با فرسودگی شغلی دارند. همچنین مولفه طراحی شغل به تنهایی ۱۵ درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را پیش بینی کرد.

-ادبیات پژوهش:

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی خواهد بود بدین ترتیب که پس از نمونه گیری در هر طبقه پرسشنامه ها را جهت تکمیل توسط آزمودنی ها توزیع می کنیم و از آزمودنی ها می خواهیم که به تمام سوالات با دقت پاسخ دهند مجری طرح در هنگام گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه حضور خواهد داشت و با آزمودنیها در مورد هدف از اجرای این طرح صحبت خواهد کرد و ابهامات احتمالی آزمودنیها را به هنگام تکمیل پرسشنامه برطرف خواهدکرد. پس از گردآوری پرسشنامه ها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل اماری وارد نرم فرار SPSS-17  می گردد.

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Hagerty, M. R

[۲] Achhab, W. E

[۳] Nejjari, C

[۴] Chikri, M

[۵]Lyoussi, B

[۶] Newa chek, P.W

[۷]Taylor, W.R

[۸]world health organizatio

[۹] Mancini, C

[۱۰] Pavot, W

[۱۱]Diener, E

[۱۲] Frisch, M, B

[۱۳] Suh, E

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …