دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهرکنگان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهرکنگان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی  که در ۲۵ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:Anchor

-اهمیت و ضرورت تحقیق:

-ادبیات پژوهشی:

-اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف واژه های تحقیق

اوقات فراغت

 اوقات فراغت برای انسان به اصطلاحی تبدیل شده که درقالب آن، هرچه بیشتربه دنبال آزادی واستقلال درعملکردمی گردد.سعی وکوشش انسان درطول تاریخ همواره بااین امیدهمراه بوده که رهایی خودازکارهای طاقت فرسابه زندگی همراه باآرامش وسعادت دست پیداکندوامروزه به نظرمی آیدکه یک گام به این هدف نزدیک ترشده است. (جلالی فراهانی،۱۳۹۰ )

تربیت بدنی

تربیت بدنی یک پدیده اجتماعی است که ازطریق شرکت فرددرفعالیت ها وتمرینات ذهنی وجسمی زمینه سازفرآیندتعلیم وتربیت انسان درجهت مطلوب بوده وشکوفایی استعدادها درتمامی ابعادوجودی، حفظ تندرستی وشادابی، افزایش فضائل اخلاقی وپسندیده الهی رافراهم ساخته وکیفیت زندگی رادرتمامی زمینه های فردی واجتماعی بهبودمی بخشد. علم تربیت بدنی با استفاده از سایر علوم، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی انسان،کسب دانش علمی و عملی، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه ای منظم، پویا، با نشاط و سالم در جهت تحقق اهداف والای الهی و انسانی خواهد شد. (شیرعلی،۱۳۸۳)

ورزش

 یک وسیله تربیتی است که فردباتوجه به قوانین ومقررات ویژه واستفاده ازتکنیک هاوتاکتیک های ذهنی، جسمی ومهارتی پرداخته وبرای کسب موفقیت وپیروزی دررقابت های سازنده شرکت می نماید. در ورزش سعی می شود، زمینه های حضور موفق فرد در رقابت ها ایجاد شده و با استفاده از علوم و فنون مرتبط، و انجام تمرینات مناسب، حرکات و مهارت ها به نحو مطلوبی اجرا شده و بهترین نتایج کسب گردد.(شیرعلی، ۱۳۸۴)

فعالیت های ورزشی

فعالیت های ورزشی عبارت است از تمامی اشکال فعالیت های جسمانی که به آمادگی جسمانی،سلامت روانی و عقلانی و تعاملات متقابل اجتماعی کمک کند.این موارد شامل این موارد شامل بازیهای بومی، تفریحات و ورزشهای رقابتی یا انگیزشی سازمان یافته است.(زارع،۱۳۹۱)

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی پاسخی روانشناختی به استرس است که با خصوصیاتی مثل خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی توام می باشد.( منتظرغیب وکیخانژاد.۱۳۹۱)

– روش شناسی تحقیق

روش و ابزار گردآوری داده‏ ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …