دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی روش ها و علل خودکشی های منجر به فوت ارجاع شده به پزشکی قانونی دماوند در سال ۱۳۹۰

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی روش ها و علل خودکشی های منجر به فوت ارجاع شده به پزشکی قانونی دماوند در سال ۱۳۹۰ که در ۱۷ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:Anchor

-اهمیت و ضرورت تحقیق:

-ادبیات پژوهشی:

مصطفی زاده، مصری، فرزانه (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف بررسی نقش عوامل موثر در اقدام به خودکشی مجدد انجام دادند. ر این مطالعه مورد شاهدی، ۱۹ بیمار با سابقه اقدام به خودکشی و ۵۴ بیمار بدون این سابقه از بین بیمارانی که به دنبال مسمومیت با مواد دارویی در ماه های شهریور، مهر و آبان سال ۱۳۸۸در مراکز مسمومین بیمارستان های آموزشی درمانی تهران بستری بودند، انتخاب شدند. دو گروه از نظر سن، جنس و درجه سطح هوشیاری مشابه سازی شدند. همه آنها دارای کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت های دارویی بودند. وضعیت دموگرافیکی، ویژگی های ماده دارویی مصرف شده، سابقه بیماری های قبلی و سابقه مصرف مواد غیرقانونی ثبت شد. برای مقایسه دو گروه از آزمون کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد که سابقه قبلی اقدام به خودکشی با نوع ماده دارویی منجر به کاهش سطح هوشیاری، ارتباط معنی داری داشت.

-اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

– روش شناسی تحقیق

روش و ابزار گردآوری داده‏ ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …