دانلود پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک براساس الگوی کرک پاتریک

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک براساس الگوی کرک پاتریک که در ۱۱ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

آموزش از نظر لغوی به معنای آموختن، یادگیری، یاد دادن یا تعلیم دادن است. آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد(دولان و شولر؛ ترجمه صائبی و طوسی، ۱۳۸۴)؛ و ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه ای تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است (عیدی، علی پور و عبدالهی ، ۱۳۸۷).

برای ارزیابی اثر بخشی، شیوه های متفاوتی وجود دارد. شیوه های سنتی ارزیابی اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی با رویکرد مبتنی بر هدف، رویکرد سیستمی و رویکرد مبتنی بر فرایند های درونی سازمان ها. رویکرد های نوین اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی مبتنی بر ارزش های رقابتی و سنجش اثر بخشی مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذی نفع(حمیدی، ۱۳۸۲).

در پژوهش حاضر از رویکرد مبتنی بر تامین رضایت گروههای ذی نفع  به منظور سنجش اثر بخشی استفاده می شود یکی از با نفوذ ترین مدل ها ارزیابی و سنجش مدیریت منابع انسانی، مدل کرک پاتریک است که توسط دونالد کرک پاتریک توصیف شده است(توکلی،۱۳۸۹). در این الگو چهار سطح برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

– اهداف تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …