دانلود پروپوزال آماده رشته مدیریت با عنوان ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

پروپوزال آماده رشته مدیریت با عنوان ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه که در ۲۳ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:Anchor

-اهمیت و ضرورت تحقیق:

-اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهوش فرهنگی[۱]

توانایی و قابلیت یک فرد در برقراری تعامل موثر با افرادی که از نظر فرهنگی با او متفاوت هستند.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهوش فرهنگی فراشناختی[۲]

فرآیندهای ذهنی ای را منعکس می کند که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند شامل دانش کنترل فرآیندهای فکری و ذهنی می باشد. توانایی های مناسب شامل برنامه ریزی ، نظارت و اصلاح مدلهای ذهنی هنجارهای فرهنگی گروهها و افراد است.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهوش فرهنگی شناختی[۳]

دانش اکتسابی درباره یک فرهنگ خاص را منعکس می نماید یعنی آگاهی از هنجارها، آداب و رسوم ، و قراردادهایی که در فرهنگی های مختلف وجود دارد و شامل آگاهی از سیستم های اقتصادی ، قانونی و اجتماعی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مختلف و آگاهی از چهارچوب های ارزشهای اصلی فرهنگی می باشد.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهوش فرهنگی انگیزشی[۴]

توانایی هدایت توجه و انرژی را به سمت یادگیری درباره تفاوتهای فرهنگی و به کارگیری آنها را در موقعیت های مختلف منعکس می کند، این توانایی کنترل موثر احساسات را در جهت کسب اهداف نشان می دهد و بیانگر علاقه افراد به تجارب فرهنگی جدید و گشودگی آنها نسبت به این فرهنگ ها می باشد.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهوش فرهنگی رفتاری[۵]

 اشاره به حد و میزانی دارد که یک فرد در شرایط فرهنگی متفاوت (هم از نظر زبانی و هم غیر زبانی) به نحو شایسته و مناسبی رفتار می کند و شامل انعطاف پذیری رفتاری افراد برای برای برآورده نمودن نیازهای یک موقعیت فرهنگی خاص می باشد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorعملکرد[۶]

 مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد و از شاخص های متعددی مانند رضایت شغلی ، تعهد ، توانایی ، انگیزش ، کارایی و … تشکیل شده است

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorارزیابی عملکرد

فرآیندی است که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعف های کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می نماید.

– روش شناسی تحقیق

روش و ابزار گردآوری داده‏ ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱]-culturalIntelligence

[۲]-Metacognitiveculturalintelligence

[۳]-cognitiveculturalintelligence

[۴]-Motivational culturalintelligence

[۵]-Behavioral culturalintelligence

[۶]-Operation

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …