دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بالینی با عنوان تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر دلیجان

AnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر دلیجان که در ۳۴ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorاراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﻴﺰ دﺷﻮار و در زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮل‌ اﻳﻦ‌ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﻢ‌ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺗﻲ‌ ﺑﺎ‌ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. دﻟﻮﻛﻴﻮ[۱] و اﻟﻴﻮری[۲] (۲۰۰۵)ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‌ ﺧﺼﻮﻣﺖ‌ ﺑﻪ‌ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪای اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی‌ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ‌ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﺳﻴﺐرﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. در‌ ﺣﻘﻴﻘﺖ‌ ﺧﺸﻢ ﻳﻚ  ﻫﻴﺠﺎن، ﺧﺼﻮﻣﺖ‌، ﻳﻚ‌ ﻧﮕﺮش‌ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻳﻚ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ.

از دیگر متغیرهای پژوهش سازگاری فردی-اجتماعی[۳] است. منظور از سازگاری رابطه ای است که میان فرد و محیط او به ویژه محیط اجتماعی وجود دارد و به وی امکان می دهد تا انگیزه های کمبود فرا روی خود را ارضا کند. سازگاری را می توان چنین تعریف کرد: هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد و برای توازن نیازمند به کارگیری سازوکارهای جدید درونی و حمایت های بیرونی باشد و در به کارگیری سازوکارهای جدید موفق شده و مسئله را به نفع خود حل کند، می توان گفت که فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (سودانی و همکاران، ۱۳۹۱).

اهمیت و ضرورت:

امروزه با وجود تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی تواناییهای لازم و اساسی را ندارند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است (کلینکه، ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۴).

روان شناسان اخیرا در بررسی اختلالات روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد، ریشه در تحلیل صحیح و مناسب از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیتهای دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه ای مناسب دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل نوجوان و جوان برای رویارویی با موقعیتهای دشوار امری ضروری به نظر می رسد (طارمیان، ۱۳۷۸).

-ادبیات پژوهش:

گنجه، دهستانی، زاده محمدی (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام دادند. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قرچک در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۴۵ دانش آموز پسر با پرخاشگری بالا به وسیله آزمون پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲) انتخاب شدند. بر اساس طرح آزمایشی، دانش آموزان در سه گروه ۱۵ نفره قرار گرفتند. یک گروه آموزش مهارت حل مساله و دیگری آموزش هوش هیجانی را در ۶ جلسه ۲ ساعته دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه گواه، آموزشی دریافت ننمودند.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Delvecchio, H

[۲]Olivery, M

[۳] individual-social adjustment

AnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر دلیجان که در ۳۴ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorاراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﻴﺰ دﺷﻮار و در زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮل‌ اﻳﻦ‌ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﻢ‌ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺗﻲ‌ ﺑﺎ‌ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. دﻟﻮﻛﻴﻮ[۱] و اﻟﻴﻮری[۲] (۲۰۰۵)ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‌ ﺧﺼﻮﻣﺖ‌ ﺑﻪ‌ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪای اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی‌ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ‌ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﺳﻴﺐرﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. در‌ ﺣﻘﻴﻘﺖ‌ ﺧﺸﻢ ﻳﻚ  ﻫﻴﺠﺎن، ﺧﺼﻮﻣﺖ‌، ﻳﻚ‌ ﻧﮕﺮش‌ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻳﻚ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ.

از دیگر متغیرهای پژوهش سازگاری فردی-اجتماعی[۳] است. منظور از سازگاری رابطه ای است که میان فرد و محیط او به ویژه محیط اجتماعی وجود دارد و به وی امکان می دهد تا انگیزه های کمبود فرا روی خود را ارضا کند. سازگاری را می توان چنین تعریف کرد: هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد و برای توازن نیازمند به کارگیری سازوکارهای جدید درونی و حمایت های بیرونی باشد و در به کارگیری سازوکارهای جدید موفق شده و مسئله را به نفع خود حل کند، می توان گفت که فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (سودانی و همکاران، ۱۳۹۱).

اهمیت و ضرورت:

امروزه با وجود تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی تواناییهای لازم و اساسی را ندارند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است (کلینکه، ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۴).

روان شناسان اخیرا در بررسی اختلالات روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد، ریشه در تحلیل صحیح و مناسب از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیتهای دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه ای مناسب دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل نوجوان و جوان برای رویارویی با موقعیتهای دشوار امری ضروری به نظر می رسد (طارمیان، ۱۳۷۸).

-ادبیات پژوهش:

گنجه، دهستانی، زاده محمدی (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام دادند. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قرچک در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۴۵ دانش آموز پسر با پرخاشگری بالا به وسیله آزمون پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲) انتخاب شدند. بر اساس طرح آزمایشی، دانش آموزان در سه گروه ۱۵ نفره قرار گرفتند. یک گروه آموزش مهارت حل مساله و دیگری آموزش هوش هیجانی را در ۶ جلسه ۲ ساعته دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه گواه، آموزشی دریافت ننمودند.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Delvecchio, H

[۲]Olivery, M

[۳] individual-social adjustment

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …