دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه میزان اثربخشی«حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»و«هیپنوتراپی» در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه میزان اثربخشی«حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»و«هیپنوتراپی» در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی که در ۲۱ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺧﻴﺮا اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک و ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و رﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎی رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻨﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻳﻖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺻﺮف اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﭘﺮوری آﻧﻬﺎ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣﻮاد و واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آن اﺧﺘﻼل ﭘﻴﭽﻴﺪه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻞ و آﺛـﺎر زﻳـﺴﺘﻲ، رواﻧـﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ]۴[.

اهمیت و ضرورت

-ادبیات پژوهش:

محمد طهرانی و همکاران(۱۳۹۰) به نقل از (دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن و ﭘﺎرﻛﺮ، ۲۰۰۱؛ ﭼﺎﻣﺒﻠﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ۱۹۹۸؛ ﻓـﻮآ، ﻛـﻴﻦ و ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ، ۲۰۰۰) حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از روان زﺧﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺿـﺮﺑﻪ زا، اﺿـﻄﺮاب، وﺣﺸـﺖ، ﺧـﺎﻃﺮات ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ، ﺳﻮگ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی از ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ[۱۳].

محمد طهرانی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی که، اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش(EMDR) در کاهش اضطراب انجام شد، به این نتیجه رسیدند که میان گروه ازمایش و کنترل از لحاظ میزان اضطراب تفاوت معنی داری وجود دارد(۰۱/۰] (p<13[.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …