دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

 

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن که در ۱۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

نیاز به ایجاد روابط انسانی یکی از نیازهای عاطفی انسان است. ازدواج صمیمی ترین نوع رابطه در پاسخ به تمامی نیازها، اعم از مادی و معنوی است و یکی از مراحل تکامل انسان محسوب می شود. ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل و در تکامی زمان ها و مکان ها وجود داشته است. رابطه دیرینه ای که در آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز می کنند و پیمان می بندند که مصاحب و یار و غم خوار یکدیگر باشند، همدیگر را  خوشبخت کنند، به یکدیگر عشق بورند و با ازدواج به تنهایی خویش پایان دهند(سیار و همکاران، ۱۳۹۱).

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که خانواده در زمره مهمترین سیستمهای اجتماعی است که براساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می گیرد. حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است. خانواده به عنوان واحدی اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفادهندگی و تغییر و تحول آسیب ها و عوارض است که هم بستر شکوفایی و هم بستر فروپاشی روابط میان اعضایش می باشد(شجاع کاظمی و سیف، ۱۳۸۹).

آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق‌ در‌ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. در سال ۱۳۸۸ آمار طلاق به یک مورد از هر سه مورد ازدواج سیده است و از ۳/۱۰ درصد در سال ۸۷ با ۸/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است (صدر الاشرافی و همکاران، ۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش:

Anchorسلیمانی و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف تأثیر نوع ازدواج(سنتی- مدرن) بر رضایت زناشویی زوجین انجام دادند. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متأهل شهر تهران تشکیل می دادند. گروه نمونه شامل ۲۰۰ نفر( ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن) بود که به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های محقق ساخته شامل(اطلاعات دموگرافیک و سؤالاتی در ارتباط با نوع ازدواج) و پرسشنامه رضایت زناشویی را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) آزمونt برای گروههای مستقل و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی زوجینی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند و زوجینی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان دخالت والدین در زندگی زوجین ومیزان رضایت زناشویی آنها رابطه معناداری دیده می شود. همچنین نحوه آشنایی با همسر نیز بر رضایت زناشویی تأثیر گذاشته و رضایت زناشویی افرادی که از طریق خانواده آشنا شده اند، بیشتر از افرادی است که از طریق دوستی و اینترنت آشنا شده و ازدواج کرده اند. بنابراین، نوع ازدواج افراد، شیوه آشنایی آنها با یکدیگر، روابط خانوادگی بعد از ازدواج و دخالت خانواده های زوجین در زندگی مشترک، عامل مهمی در رضایت زوجین از زندگی زناشویی و تداوم آن می باشد.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …