دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودتنبیهی و خودکنترلی در دانش آموزان تک فرزند مقطع متوسطه اول

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودتنبیهی و خودکنترلی در دانش آموزان تک فرزند مقطع متوسطه اول که در ۱۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

شونکوف و فیلیپس (۲۰۰۰) خودتنظیمی را به عنوان توانایی کودک در کسب کنترل کارکردهای بدنی، مدیریت هیجان ها و حفظ توجه و تمرکز تعریف کرده و معتقدند رشد خودتنظیمی اساس رشد کودکی اولیه بوده و در تمام جنبه های رفتار نمایان است. به نظر باندورا (۲۰۰۵) خودتنظیمی با ارتقای سلامتی مرتبط است و در کنترل سلامتی اهمیت ویژه ای دارد. اگر چه خودتنظیمی با کلمات خودکنترلی، خویشتن داری و خودفرمانی مترادف است؛ اما تعاریف متعددی از آن وجود دارد که از چشم اندازهای نظری گوناگون در یادگیری خودتنظیمی ناشی می شود. یادگیری خودتنظیمی عبارت از توانایی مشارکت فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرآیند یادگیری است (توکلی زاده و همکاران، ۱۳۹۰). یادگیرندگان خودتنظیم در دانش فراشناختی مهارت داشته و می دانند چگونه فرآیندهای ذهنی خود را در جهت پیشرفت و اهداف فردی سوق دهند. همچنین آن ها در مراحل مختلف یادگیری اقدام به برنامه ریزی، خودنظارتی، خودکنترلی و خودسنجی می کنند. از نظر انگیزشی این نوع از یادگیری به داشتن باورها و نگرش های انطباقی مناسب در حوزه ی تحصیلی به ویژه علاقه مندی در انجام تکالیف تحصیلی و تلاش و پشتکار لازم از این زمینه، کمک فراوانی نموده و سبب می شود فرد خود را لایق، خودکارآمد و مستقل تصور نماید. همچنین از نظر رفتاری، این یادگیرندگان قادرند محیط هایی را برای یادگیری بهینه، انتخاب، پی ریزی و خلق نمایند (ولتر، ۲۰۰۳).

اهمیت و ضرورت

بررسی پژوهش ها نشان می دهد که خودکارآمدی یکی از مهم ترین عوامل تنظیم رفتار است، خودتنظیمی موجب بهبود کیفیت زندگی گردیده، افراد را برای رویارویی با موقعیت های مبهم و چالش برانگیز آماده می سازد، زمینه شناسایی ظرفیت های واقعی را فراهم می سازد و میزان اعتماد به نفس پذیرش خود افراد را افرایش می دهد. همچنین بررسی پژوهش ها نشان داد که برای پرورش و افزایش خودکارآمدی یا همان خودتنطیمی افراد عوامل گوناگونی نقش دارند. یکی از مهم ترین این عوامل آموزش راهبردها و مهارت های فراشناختی است. در سایه آموزش این مهارت ها می توان مهارت تصمیم سازی، تعامل سازنده با دیگران، برنامه ریزی، عمقی نگری، قضاوت سازنده، احترام به تضاد علایق، هم زیستی مسالمت آمیز و خودکنترلی و خودارزشیابی فراگیران را بهبود بخشید (یوسف زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش:

محمدی درویش بقال و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب امتحان) در دانش آموزان دبیرستانی اسلامشهر پرداخته اند. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات گروه آزمایش و گواه نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی، احساس خودکارآمدی شده و اضطراب آزمون را کاهش می دهد.

یافته های پژوهش یوسف زاده و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه که بر روی دانش آموزان دختر سال سوم متوسط رشته انسانی ناحیه یک شهر همدان انجام گرفته، نشان داد که میزان تمرکز بر هدف، تعمق بر هدف، انگیزش درونی، مهارت حل مسئله و خودارزشیابی دانش آموزانی که تحت آموزش مهارت های فراشناختی قرار داشتند از دانش آموزانی که فاقد این آموزش ها بودند، بیشتر است.

بخت آور و همکاران (۱۳۸۶) در مقاله ای پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان رفتاری-فراشناختی بر کاهش میزان خودتنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه پرداخته اند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که درمان رفتاری- فراشناختی در مهار علائم خودتنبیهی تأثیر معناداری داشته است. میزان بهبودی این علائم در پس آزمون ۵۲ درصد و در پیگیری دو ماهه ۵۰ درصد بوده است. به وسیله تسهیل انتقال از شیوه عینی به شیوه فراشناختی و افزایش مهارت های مقابله ای کارآمد و انعطاف پذیری بر کاهش علائم خودتنبیهی اثر می نماید.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …