دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان که در ۲۷ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

سوء مصرف مواد[۱] و اعتیاد[۲]، امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است(ترقی جاه و نجفی، ۱۳۸۷)؛ و یکی از معضلات اجتماعی خانمان سوز عصر ما به ویژه جوانان است که ریشه در فقر، ناامیدی و فشارهای روحی و روانی دارد. ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین تولید کننده خشخاش و مواد مخدر است و موقعیت مناسبی برای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشور ها و بویژه اروپا قرار گرفته است(یزدی مقدم و اسماعیل آبادی، ۱۳۸۷).

براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی[۳](DSM-5)، مهم ترین ویژگی وابستگی به مواد مجموعه ای از نشانه های شناختی، رفتاری و روان شناختی است که شخص با وجود داشتن مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف مواد به مصرف آن ادامه می دهد.

اهمیت و ضرورت

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها، چه به مواد مجاز وچه غیر مجاز، به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است. آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو، حاکی از افزایش فزاینده مصرف مواد در سطح جهان است. بر هیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد می کند و در نهایت به انحطاط می کشاند. این مشکل امروز آنچنان خود نمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملاً مصون نگه دارد (باوی، ۱۳۸۸).

اعتیاد یکی از چهار بحران جهان است که گردش مالی آن بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار در سال است. این پدیده ای است که حداقل ۲۰۰ میلیون شهروند جهان گرفتار آسیب های جدی آن هستند. بحران اعتیاد مثل بحران های دیگر مانند تخریب محیط زیست، فقر و قطحی، جنگ و خونریزی و ظهور بیماری های نو پدید سلامت جوامع بشری را تهدید می نماید و منجر به مشکلات و معضلات خانوادگی، فساد و جرایم و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی جامعه می شود. اهمیت موضوع اعتیاد در ایران به جهت شیوع گسترده آن در بین افراد جامعه است(پارسانیا و همکاران، ۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش:

حسینیان، فرخجسته، عبدالهی،  نوری پورلیاولی (۱۳۹۴) پژوهشی با هدف رابطه رفتارهای پرخطر و هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار انجام دادند. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه زنان بزهکار زندانی شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۷۰ نفر (با میانگین سنی ۳۹٫۳) انتخاب شدند. پرسش نامه هیجان خواهی، پرسش نامه رفتارهای پرخطر و گرایش به اعتیاد در افراد با هماهنگی لازم در اختیار زنان بزهکار قرار گرفته و تکمیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان هیجان خواهی و شدت و تازگی آن و همچنین بین شدت رفتارهای پرخطر با گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار رابطه معناداری وجود دارد. پس می توان گفت که هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر می توانند میزان گرایش به اعتیاد را در زنان بزهکار پیش بینی کنند..– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Substance abuse

[۲] Addiction

[۳] diagnostic and statistical manual of mental disorder-5th edition

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …