دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری کرج سازمان بهزیستی استان البرز

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری کرج سازمان بهزیستی استان البرز که در ۱۸ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

امروزه توسعه زندگی شهری و صنعتی، گسترش بی رویه شهرها و مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ افزایش حاشیه نشینی، فراوانی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش کمی و کیفی آسیب های اجتماعی گردیده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب ها به خصوص برای قشر جوان فراهم گردیده است(اقلیما، ۱۳۸۷). در این میان دختران و زنان از جمله افرادی هستند که دستخوش آسیب می گردند.

زنان و دختران آسیب دیده بسته به آسیب هایی که تجربه کردند نیاز به امنیت دارند (لرنی، ۱۳۸۳). امنیت همیشه یکی از مسائل اساس و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را به خود اختصاص داده است. امنیت در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن و بی بیم شدن است (ساروخانی و نوید نیا، ۱۳۸۵). امنیت روانی از نیازهای آغازین فطری و ضروری بشر است. بشر از آغاز تا پایان و در تمامی مراحل و حلقه های تاریخ خویش، نیازمند به امنیت است. به عبارتی بهتر، سرآمد همه نیازهای اساسی بشر امنیت روانی است (خومحمدی،۱۳۸۲).

اهمیت و ضرورت

در ضرورت پژوهش حاضر می توان گفت که زنان رکن اصلی خانواده را تشکیل می دهند و سلامت جسم و روان آنها بر سلامت جسم و روان خانواده و تربیت فرزندان آنها اثر مستقیم دارد. سازمان بهداشت جهانی سلامت زنان را از شاخص های رشد یافتگی کشورها معرفی نموده است(قربانی و گلچین، ۱۳۸۷). و از آنجایی که زنان، پرورش دهندگان انسان های سالم هستند بی توجهی به سلامت زنان، می تواند سبب مشکلات عدیده ای در شیوه زندگی و سلامت نسل های بعدی شود(سعیدیان، ۱۳۸۲).

-ادبیات پژوهش:

احمدپور و قاسمی پور (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در دانشجویان شهرستان خرم آباد انجام دادند. جامعه آماری در این تحقیق، دانشجویان دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲ بود، حجم نمونه ۱۷۵ نفر انتخاب شد و داده ها با پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش حمایت اجتماعی و احساس امنیت جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد که در حدود ۹/۷۳ درصد دانشجویان حمایت اجتماعی متوسطی را گزارش کردند و اکثریت دانشجویان در حدود ۸۱ درصد، احساس امنیت اجتماعی متوسطی داشته اند، و بین حمایت اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود داشت.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …