دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه ویژگی های شخصیتی، تصویر بدنی و کیفیت زندگی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی

AnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان مقایسه ویژگی های شخصیتی، تصویر بدنی و کیفیت زندگی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی که در ۲۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

در جامعه به شدت پویا و پرشتاب کنونی که اولین برداشت ها و تاثیرات مهم هستند، ظاهر افراد، نمادها و نشانه های خارجی، منزلت و اهمیت بسزایی می یابند (کیوان آرای و همکاران، ۱۳۸۹). زیبایی بر این اساس به عنوان یکی از مولفه های جایگاه اجتماعی در ارزیابی موقعیت های اجتماعی افراد جامعه مهم قلمداد می گردد. شکل گیری پدیده ای به نام جراحی پلاستیک، شاید بزرگترین کمک ممکن را به کسانی کرد که از قیافه و ظاهر خود ناراضی بودند (جوراب چی، ۱۳۸۰). در طی ۲۰ سال اخیر تحولاتی در روشها و جزئیات جراحی زیبایی بدست آمده (گلدر[۱]، ۲۰۰۳) که باعث فواید چشمگیر برای جراح و بیمار شده است. امروزه جراحی زیبایی به عنوان یکی از شایعترین اعمال جراحی در سطح جهان مطرح است که میزان بهره گیری از آن، رو به فزونی است (هاوانگ[۲]، ۲۰۰۴). از زمانیکه پیشرفت های علم پزشکی، توانایی بشر را در دستکاری و تغییر ظاهر افراد ممکن ساخته طالبینی بسیار زیاد از مردم برای جراحی زیبایی به وجود آمد. از سوی دیگر وضعیت روانی و شخصیتی متقاضیان نیز در انجام این اقدام تاثیر گذار بوده است (عزیزی و همکاران، ۱۳۸۷).

-اهمیت مساله

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که امروزه تقاضای جراحی زیبایی بیشتر از هر زمان دیگری است. براساس گزارش انجمن پلاستیک و زیبایی آمریکا جراحی های زیبایی[۳] از سال ۱۹۹۷ با ۱۱۹ درصد افزایش به بیش از۶/۴ میلیون جراحی در سال ۱۹۹۹ رسیده است(مسعود زاده و همکاران، ۱۳۸۸) و براساس گزارش انجمن جراحی زیبایی آمریکا در سال ۲۰۱۰، جراحی زیبایی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹، ۱۴۷% افزایش یافته است. این آمار ها نشان می دهد که هر ساله تعداد افراد متقاضی برای جراحی زیبایی افزایش پیدا می کند.

از طرف دیگر، عوامل شخصیتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری‌ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی در جمعیت‌های بالینی و سالم بوده‌اند (وان برکی[۴] ، ۲۰۰۹).

-ادبیات پژوهش:

بهرام آبادی و دهقانی (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف مقایسه هوش هیجانی، تصویر بدن و کیفیت زندگی متقاضیان رینوپلاستی و گروه گواه انجام دادند. نمونه تحقیق از دو مرکز درمانی غیر دولتی مرتبط با جراحی های زیبایی در شهرستان اراک و در طی دوره زمانی شش ماهه (از آبان ماه ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰) انتخاب شدند. ۸۰ نفر از متقاضیان رینوپلاستی مراجعه کننده به مراکز مذکور به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با ۸۰ نفر از همراهان این متقاضیان مورد مقایسه قرار گرفتند. ۴۰ نفر از هر گروه را خانم‌ها و ۴۰ نفر دیگر را در هر گروه آقایان تشکیل دادند. افراد دو گروه از نظر جنس، سن و وضعیت تاهل همتا شدند. همچنین از ابزارهای هوش هیجانی شرینگ، کیفیت زندگی (۳۶-SF) و تصویربدن، برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون tبرای دو گروه مستقل انجام گرفت. نتایج نشان داد که نمره مهارت اجتماعی و ارزیابی ظاهری متقاضیان رینوپلاستی به طور معنادار پایین‌تر از گروه گواه بود. همچنین نمره سرمایه‌گذاری ظاهری این متقاضیان به طور معناداری بالاتر از گروه گواه بود و بین این دو گروه تفاوتی از نظر کیفیت زندگی دیده نشد.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Golar R

[۲] Hwang PH

[۳] American Society for Aestetic Plastic Surgery

[۴] Van  Berke, H

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …