دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده

AnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان AnchorAnchorپیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده که در ۱۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorروان شناسی مثبت گرا خواهان تغییر، از پرداختن به ترمیم آسیب ها به سوی بهینه کردن کیفیت زندگی است (سلیگمن، ۲۰۰۲). این جنش در پی آن است که از نقاط قوت انسان به عنوان سپری در برابر بیماری روانی بهره گیرد. از بنیادی ترین مفاهیم مطرح در این جنبش جهت گیری زندگی است.

جهت گیری زندگی به نحوه نگریستن افراد به زندگی شان اشاره می کند و دارای دو بعد خوش بینی و بدبینی است. عموم مردم، خوش بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن برای هر درد سر واقعی در نظر می گیرند(سلیگمن و همکاران، ۱۹۹۶، ترجمه داور پناه،۱۳۸۳). برخلاف خوش بینان، بدبینان افرادی هستند که انتظار دارند رویداد های بدی برای آنها اتفاق بیفتد (کارور و شی یر ،۲۰۰۷). نکته قابل توجه اینکه، افراد خوش بینی و بدبینی خود را در طی زمان و در خلال موقعیت های مختلف حفظ می کنند. از این رو، خوش بینی یک گرایش کلی است و صفتی است که انتظارات را در خلال گسترده ای از حیطه های زندگی منعکس می کند (روش و شی یر، ۲۰۰۳).

-اهمیت مساله

جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) در طی دو دهه گذشته توجه ویژه ای را در روان شناسی به خود جلب کرده است. نقش خوش بینی در سلامت و بهزیستی به طور گسترده تحقیق شده است، ولی هنوز اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر در رشد آن وجود دارد(اوری جدو و همکاران،۲۰۱۲).

همه جوامع به طبع خواستار شادی، سعادت و سلامت روان شناختی اعضای خانواده های خود هستند. برای رسیدن به خواسته باید تا آنجا که ممکن است عوامل تاثیر گذار بر سلامت، بهداشت روان و جهت گیری زندگی را شناخت. یکی از این عوامل احتمالا خانواده و نحوه ارتباطات اعضا آن با یکدیگر و دیگری سبک های هویت فرد می باشد.

-ادبیات پژوهش:

Anchorسلطانی، حسینی و محمدی (۲۰۱۳) به بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی سبک های هویت پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی در خانواده سبک هنجاری و اطلاعاتی را پیش بینی می کنند و جهت گیری همنوایی سبک سردرگم/اجتنابی را پیش بینی می کند.

آقایی، خیام نیکویی و یوسفی (۲۰۱۳) به بررسی پیش بینی سلامت عمومی براساس جهت گیری زندگی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری زندگی ۵۵ درصد از سلامت عمومی را پیش بینی می کند.

اوری جدو و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در دختران نوجوان داشتن روابط خوب خانوادگی، خوش بینی را در آنها پیش بینی می کند.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-مناب

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …