دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان شهر اصفهان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان AnchorAnchorاثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان شهر اصفهان که در ۱۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

بهبود شرایط زندگی، مراقبت های بهداشتی و درمانی، افزایش طول عمر و امید به زندگی پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است(حاتمی، ۱۳۸۳). سالمندی فرآیندی است که با دگرگونی های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است (میراب زاده، ۱۳۸۷). علاوه بر سیر نزولی فرایند های زیست شناختی و افزایش کمی و کیفی استرس های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ اجتناب ناپذیر و اضطراب همراه با آن نیز در ایجاد اختلالات روانی این دوره نقش مهمی دارند.

-اهمیت مساله

روند پیر شدن جمعیت در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته و تعدد و تنوع استرس هایی که افراد در دوران سالمندی با آن روبرو می شوند، توجه به مقوله سلامت روان در دوره سالمندی را به یک ضرورت تبدیل کرده است (میراب زاده، ۱۳۸۷). پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. سالمندان به منزله نیروی جدیدی در راه توسعه هستند و در جهانی که سریعا رو به پیر شدن می رود، فرد سالخورده به طور روز افزونی نقش اساسی در انجام کارهای داوطلبانه، انتقال تجربه و دانش، کمک به اعضای خانواده یا ایفای نقش مراقبتی به عهده خواهد داشت. سن شروع سالمندی از ۶۵ سالگی است(حاتمی، ۱۳۸۳) . شمار جمعیت سالمندان در ۵۰ سال گذشته سه برابر شده است و در ۵۰ سال آینده نیز سه برابر خواهد شد. در سال ۱۹۵۰ نزدیک به ۲۰۵ میلیون نفر سالمند در سرتاسر جهان وجود داشت، ۵۰ سال بعد شمار افراد سالمند سه برابر شد و به ۶۰۶ میلیون نفر رسید. در نیمه قرن حاضر نیز، پیش بینی می شود که جمیعت سالمند در سال ۲۰۵۰ به میلیارد نفر برسد(شیخ الاسلامی و همکاران، ۱۳۹۰).

-ادبیات پژوهش:

نتایج پژوهش الهی، خسروی، رشیدی رشت آبادی و اخوان (۱۳۹۳) نشان داد که بین امیدواری و مشکلات روان شناختی رابطه منفی وجود دارد. و امیدواری به آینده از طریق تحمل پذیر کردن شرایط موجود به عنوان پاسخی موثر به عوامل تنش زا در نظر گرفته می شود و آسیب پذیری سالمندان را نسبت به مشکلات روانی کاهش می دهد.

قربانی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند کهامید و اضطراب به مرگ می تواند سلامت روان را به طور معنی داری پیش بینی کنند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش امید  از میزان اضطراب مرگ آنان کاسته و سلامت روان در آن ها افزایش می یابد. قربانعلی پور و اسماعیلی (۱۳۹۱) به بررسی اثر بخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ سالمندان پرداختند. نتایج نشان داد که معنادرمانی موجب کاهش اضطراب مرگ سالمندان می شود.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …