دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان که در ۲۵ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

سوء مصرف مواد[۱] و اعتیاد[۲]، امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است(ترقی جاه و نجفی، ۱۳۸۷)؛ و یکی از معضلات اجتماعی خانمان سوز عصر ما به ویژه جوانان است که ریشه در فقر، ناامیدی و فشارهای روحی و روانی دارد. ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین تولید کننده خشخاش و مواد مخدر است و موقعیت مناسبی برای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشور ها و بویژه اروپا قرار گرفته است(یزدی مقدم و اسماعیل آبادی، ۱۳۸۷).

براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی[۳](DSM-5)، مهم ترین ویژگی وابستگی به مواد مجموعه ای از نشانه های شناختی، رفتاری و روان شناختی است که شخص با وجود داشتن مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف مواد به مصرف آن ادامه می دهد.

-اهمیت مساله

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها، چه به مواد مجاز وچه غیر مجاز، به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است. آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو، حاکی از افزایش فزاینده مصرف مواد در سطح جهان است. بر هیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد می کند و در نهایت به انحطاط می کشاند. این مشکل امروز آنچنان خود نمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملا مصون نگه دارد (باوی، ۱۳۸۸).

 ادبیات پژوهش:

پترویچ[۴] و دوبرسکیو [۵](۲۰۱۴)  در پژوهش خود نشان دادند که هوش هیجانی در ساختن مهارت های بین فردی نقش دارند. نتایج پژوهش ریسوریسیون [۶]، سالگیر[۷] و وآراندا[۸] (۲۰۱۴) نشان داد که بین هوش هیجانی و ناسازگاری های روانی، افسردگی و اضطراب رابطه منفی معنادار وجود دارد. کاستیلو[۹] ، سالگرو، فرندز-بروکال[۱۰] و بالیروکا[۱۱] (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی و همچنین موجب افزایش رفتار همدلانه می شود. کوید باچ[۱۲] و هانسین[۱۳] (۲۰۰۹)در پژوهش خود اثر بخشی هوش هیجانی بر عملکرد و انسجام تیم کار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی موجب افزایش انسجام و عملکرد تیم پرستاری می شود.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Substance abuse

[۲] Addiction

[۳] diagnostic and statistical manual of mental disorder-5th edition

[۴] Petrovici, A., M

[۵] Dobrescu, T

[۶]Resurrección, D. M

[۷] Salguero, J.M

[۸]Aranda, D. R

[۹]Castillo, R

[۱۰] Fernández-Berrocal, P

[۱۱]Balluerka, N

[۱۲] Quoidbach, J

[۱۳]Hansenne, M

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …