دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان شهرستان همدان

پروپوزال آماده روانشناسی با AnchorAnchorعنوان تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان شهرستان همدان که در ۱۷ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

همزمان با توسعه روند جهانی شدن و قابلیت ادغام پذیری مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و با اوج فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، مسایل پیچیده و چالش آفرین جوانان در کنار مسایلی نظیر بیکاری، فقر، افزایش رقابت برای یافتن فرصت های شغلی، بلا تکلیفی و تردید در مورد آینده، بی اعتمادی، سردرگمی و .. امکان تصمیم گیری مناسب را از سوی جوانان تحت تاثیر قرار داده است (شیانی و محمدی، ۱۳۸۶).

با شتاب گرفتن چنین دگرگونی هایی، آنومی به عنوان یک مساله اجتماعی برخاسته از تحولاتی که فرصت هنجاری شدن و انطباق با شرایط جدید را محدود کرده و سپس ضعف در حاکمیت هنجارها و تعارض بین آنها باعث ایجاد هنجارهای مبهم و عدم التزام به قواعد اخلاقی و اجتماعی شده است (نادری و همکاران، ۱۳۸۸) و به همین دلیل است که، وضعیت آنومیک به عنوان بیماری جامعه مدرن، نه تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پسامدرن نیز با چهره و رنگ دیگری انتقال یافته است (رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۲).

-اهمیت مساله

شرایط کنونی جامعهء ایران و رخداد وقـایع‌ مـهم‌ اجـتماعی‌ و سیاسی در آن شامل‌ انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و تغییرات ساختاری‌ در‌ نهادهای‌ مدنی و اقتصادی و تـنگناهای ناشی از شرایط پس از جنگ؛ تعارضات ساختاری دوران اصلاحات‌ سیاسی و اجتماعی‌ و شکل‌گیری موانع جدی بر سر راه جوانان از جمله مشکلات‌ ازدواج، اشتغال، بحران هویت، تضاد ارزشی و غیره. بستر‌ مـناسبی‌ بـرای شـکل‌گیری‌ وضعیت بحرانی و بروز پیامدهای فردی و اجتماعی آن در جامعه و شکل‌گیری‌ احساس‌ بی‌باوری، ناامیدی، بی‌هنجاری‌ و آنومی در میان جـوانان فـراهم آورده است.

 ادبیات پژوهش:

دانش و علیپور (۱۳۹۲) در پژوهشی به مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان پرداختند. این پژوهش به بررسی میزان آنومی فردی در میان دانشجویان دانشگاه تهران می پردازد. در این تحقیق از نظریه های فردینبرگ، لیدنبرگ، نظریه بیگانگی اجتماعی سیمن، نظریه بی سازمانی در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و نمونه تحقیق (۳۰۰ نفر) به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شد. پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مشتمل بر آزمون های همبستگی، رگرسیون چند متغیره) انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد احساس آنومی ۵/۱۸ درصد دانشجویان تحت مطالعه پایین، ۵/۶۵ متوسط و ۱۶ درصد بالاست که نشانگر احساس آنومی متوسط رو به بالای دانشجویان است. نتایج حاکی از آن است که عواملی چون اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، نهادی و تعمیم یافته، بی قدرتی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با احساس آنومی مرتبط اند، به طوری که بین این عوامل و احساس آنومی فردی همبستگی وجود دارد. به جز متغیر احساس بی قدرتی که رابطه مثبتی با احساس آنومی فردی دارد، بقیه متغیرها رابطه منفی با متغیر وابسته دارند.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …