دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تاثیر فعالیت بدنی برکارکرد اجرایی وعملکرد حرکتی در کودکان ۷ الی ۱۲ ساله مبتلا به اختلال توجه/بیش فعالی

پروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان تاثیر فعالیت بدنی  برکارکرد اجرایی وعملکرد حرکتی در کودکان ۷ الی ۱۲ ساله مبتلا به اختلال توجه/بیش فعالی که در ۲۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

کاستی توجه یا بیش فعالی[۱](ADHD)نوعی اختلال رشدی در توجه، کنترل تکانش، بی قراری و هدایت رفتار است که به

طور طبیعی ایجاد می شود و منتج از اختلالات عصب شناختی، حسی، حرکتی یا هیجانی است(برکلی[۲]، ۱۹۸۱). شواهد نشان می دهد که افراد مبتلا به ADHD در کارکردهای اجرایی و حافظه کاری نقص دارند(تارویس[۳]،گروسوالد[۴] و استیکسرود[۵]، ۲۰۱۱). کارکرد اجرایی[۶]، یک کارکرد عالی شناختی و فراشناختی[۷] است که مجموعه ای از توانایی های عالی، بازداری[۸]، خود آغازگری[۹]، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را در بر می گیرد. در واقع کارکردهایی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه فعال[۱۰]، حفظ و تبدیل[۱۱]، کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان[۱۲]، پیش بینی آینده، بازسازی[۱۳]، زبان درونی و حل مساله را می توان از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و انجام تکلیف یادگیری و کنش های هوشی به انسان کمک می کنند(علیزاده، ۱۳۸۵، ولش[۱۴] و پنیگتون[۱۵]، ۱۹۸۸).

-اهمیت مساله

یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی که توجه روان شناسان  را به خود جلب کرده، اختلال کمبود توجه یا بیش فعالی است(بیدرمان[۱۶]، ۲۰۰۵). این اختلال در حدود سنین ۲ تا ۴ سالگی، شروع می شود(کونرز[۱۷]، ۲۰۰۲) و از شایع ترین اختلالات عصبی-رفتاری دوران کودکی است که بخش بزرگی از جمعیت جهان (۳ تا ۷ درصد کودکان) را مبتلا کرده است(فرانی[۱۸]، سرگینت[۱۹]،گیل برگ[۲۰]، بیدرمان[۲۱]، ۲۰۰۳).

 ادبیات پژوهش:

بهرام و همکاران (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر کودکان دختر مبتلا به ADHD مقطع ابتدایی شهرستان کاشان انجام دادند.این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مبتلا به ADHD مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. بدین منظور ابتدا پرسشنامه­ی علائم مرضی کودکان (CSI-4) که با توجه به ملاک­های تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) تدوین شده است، توسط معلمان و والدین دانش­آموزان تکمیل گردید، سپس تعداد ۳۰ نفر دارای بالاترین اختلال بیش فعالی، به­صورت هدفمند انتخاب شده و با روش بلوک­های تصادفی در گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی در یک برنامه­ی تمرینی هوازی اینتروال دویدن، به­مدت ۱۲ هفته و هر هفته ۳ جلسه با شدت ۶۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه به تمرین پرداختند. برای ارزیابی اثر بخشی تمرینات در دو گروه از آنالیز کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان و کاهش نشانگان ADHD در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تاثیر معنی­داری داشت (۰۰۱/۰>P).

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Attention-deficit/hyperactivity disorder

[۲]Barkley, R. A

[۳]Travis,  F

[۴]Grosswald,  S

[۵]Stixrud, W

[۶]executive function

[۷] Metacognitive

[۸] Inhibition

[۹] Self- Initiation

[۱۰]Working Memory

[۱۱] Maintenance and Shift

[۱۲] Time Sensation and  Perception

[۱۳] Reconstruction

[۱۴]Welsh, M. C

[۱۵]Pennington, B. F

۱۶Working memory

۱۷Baddeley

۱۸Hitch

۱۹ motor performance

 ۲۰Movement Assessment Battery for Children

[۱۶] Biederman, J

[۱۷] Conners, C. K

[۱۸] Faraone, S. V

[۱۹] Sergeant, J

[۲۰] Gillberg, C

[۲۱] Biederman, J

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …