دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت های زندگی و روابط اجتماعی آنان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت های زندگی و روابط اجتماعی آنان که در ۲۱ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

از اواخر دهه ۱۹۶۰ تاکنون اکثر منابع این فکر را گسترش داده اند که هر کودکی باید حتی الاامکان در یک محیط آموزشی باز و نامحدود رشد و پرورش یابد. از این رو، در خلال چهار دهه گذشته توجه شایانی به مساله عادی سازی و اخیرا به آموزش فراگیر به منزله یک خط و مشی عمومی در زمینه فراهم کردن تعلیم و تربیت، رفاه و خدمات انسانی مناسب برای افرادی که دارای نیازهای ویژه هستند معطوف شده است. عادی سازی فراهم کردن امکانات آموزشی و پرورشی و اجتماعی و رفاهی در شرایط عادی و معمولی برای کلیه افراد در جهت رسیدن به رشد همه جانبه تا حداکثر توان و ظرفیت است. با این همه مخالفان عادی سازی بر آن که مساله را از نظر علمی زیر سوال  می برند آن را جریانی در جهت سوق دادن به همگن سازی اجباری می دانند و به لزوم اجرای برنامه های آموزش ویژه و آموزش انفردای با توجه به تفاوت های فردی تاکید می ورزند (لورمن[۱] و همکاران، ۲۰۰۵).

-اهمیت مساله

امروزه با وجود تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی تواناییهای لازم و اساسی را ندارند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است (کلینکه، ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۴).

روان شناسان اخیرا در بررسی اختلالات روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد، ریشه در تحلیل صحیح و مناسب از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل  کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیتهای دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه ای مناسب دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل نوجوان و جوان برای رویارویی با موقعیتهای دشوار امری ضروری به نظر می رسد (طارمیان، ۱۳۷۸).

 ادبیات پژوهش:

رضائی و همکاران (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف بررسی مقایسه ای تحول اخلاقی، نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام دادند. نمونه آماری شامل ۳۸۵ دانش آموز عادی و ۲۲۵ دانش آموز تیزهوش بود. در نمونه گیری از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو پرسشنامه قضاوت اخلاقی «ما» (۱۹۸۱) و مقیاس خودکارآمدی نوجوان «کنلی» (۱۹۸۹) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمونمستقل تحلیل شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که بین دو گروه عادی و تیزهوش، از نظر تحول اخلاقی و نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی (در هر ۵ مولفه مربوط به خودکارآمدی اجتماعی) تفاوت معنی دار وجود دارد و گروه تیزهوش در همه موارد میانگین بالاتری نسبت به گروه عادی داشت.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Loreman,

 

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …