دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی تاثیر عامل محیطی رنگ بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی کرمان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان بررسی تاثیر عامل محیطی رنگ بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی کرمان که در ۱۵ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorدر جوامع امروزی از موضوع هایی که در پژوهش های آموزشی مورد توجه بسیار قرار گرفته، این است که دانش آموزان چگونه به یادگیری مطالب بپردازند. دنیای کنونی چنان در حال پیشرفت و توسعه است که پژوهشگران و متخصصان آموزشی را بر آن داشته است تا راههایی یابند که توسط آنان بتوانند سرعت یادگیری را با سرعت پیشرفت همگام کرد. انسان از طریق یادگیری رشد می یابد و به توانایی های خود فعلیت بخشد (خنک جان، ۱۳۸۱).

-اهمیت مساله

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که یک از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین، چگونگی معماری، کالبد و فضای مدرسه است. در تعلیم و تربیت جدید، فضای کالبدی مدرسه باید چنان باشد که، به عنوان عاملی زنده و پویا، در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش کند. بدین معنا که فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه بایستی در فضا های مناسب و دارای ابعاد استاندارد و براساس نیازها و علایق دانش آموزان انجام پذیرد تا معلم در تدریس و شاگرد در یادگیری احساس رغبت و انگیزه نموده و از فعالیت خود لذت برند.

 ادبیات پژوهش:

خواجوی راوری و همکاران (۱۳۹۲) پزوهشی با هدف بررسی تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری انجام دادند. جامعه آماری را دانشجویان پسر با میانگین سنی ۲/۲۲ دانشگاه تهران تشکیل می­دهد که از این بین ۵۰ نفر به­صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از مشخص شدن پژوهش و انتخاب نمونه، زمان واکنش ساده به محرک شنیداری دانشجویان با استفاده از دستگاه YB-1000 ثبت شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که کوچک­ترین انحراف معیار و میانگین زمان واکنش ساده به صدا مربوط به محیط آبی رنگ بوده و همچنین زمان واکنش بین محیط آبی، با تمام محیط­ها به غیر از محیط سفید رنگ تفاوت معنادار است (۰۵/۰p<). نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که، قرار گرفتن در محیط آبی رنگ می­تواند موجب افزایش سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در سیستم پردازش اطلاعات انسان شود.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …