دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorروانشناسی با عنوان AnchorAnchorرابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران که در ۲۹ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

ﻧﻔﺲ ﻳﻜﻲ‌ از‌ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری و ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮا اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺶوری اﺧﻼﻗـﻲ از آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ‌ ﻋﺰت‌ ﻧﻔﺲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻫﻴﺠـﺎنﻫﺎی‌ ﻣﺮﺑﻮط‌ ﺑﻪ »ﺧﻮد« در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺘﺮوک[۱]، ۲۰۰۷(. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. زﻳﺮا ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎ‌، ‌ ارزشﻫﺎ‌، اﺟﺰای ﺑﺪﻧﻲ، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ‌ دﻳﮕﺮان‌ و دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ‌ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﻳﻲﻫﺎﻳﻤﺎن دارﻳـﻢ  (ﻛﺎزدﻳﻦ[۲]، ۲۰۰۱، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎن ﺑﺰرﮔﻲ، ﻧﻮری و ﻫﺮﻳﺲ، ۱۳۸۷).

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ‌ دارد‌. ﺑﺮاﻧﺪن‌[۳] ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ‌ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎزی وﺟﻮدی[۴] و ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻳﺎد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰانﻫـﺎی  ﻣﺴﺎوی، ﺷﺎﻣﻞ ارزشﻣﺪاری و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد‌ او‌ ﻋﺰت‌ ﻧﻔﺲ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪﻫـﻢ  ﻳﻜﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﺷﺨﺼﻲ‌ و دﻳﮕﺮی اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ  اﻳﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ‌ ﺧـﻮد‌ ﻣـﻲﺷـﻮد‌ )ﻫﻮﺑـﺎن[۵] و ﻫﻮﺑـﺎن[۶]، ۲۰۰۴).

-ضرورت و اهمیت پژوهش

در ضرورت پژوهش حاضر می توان گفت که زنان رکن اصلی خانواده را تشکیل می دهند و سلامت جسم و روان آنها بر سلامت جسم و روان خانواده و تربیت فرزندان آنها اثر مستقیم دارد. سازمان بهداشت جهانی سلامت زنان را از شاخص های رشد یافتگی کشورها معرفی نموده است(قربانی و گلچین، ۱۳۸۷). زنان، پرورش دهندگان انسان های سالم هستند بی توجهی به سلامت زنان، می تواند سبب مشکلات عدیده ای در شیوه زندگی و سلامت نسل های بعدی شود(سعیدیان، ۱۳۸۲). همچنین از آ‌ن‌جا که فرهنگ ملی ما با اسلام در آمیخته، مشخصا در جبهه‌ی مقابل برهنگی و بی‌حجابی قرار داریم. و توجه به نقش زن در تحکیم و بنیان خانواده در اسلام تاکید بسیار شده است از این رو توجه به سلامت جسم و روان آنها اهمیتی دو چندان می یابد.

 ادبیات پژوهش:

افلاک سبز و ابراهیمی (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف خود شیء انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز انجام دادند. برای اجرای پژوهش ۲۰۲ دانشجوی دختر دانشگاه شیراز، که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده بودند، در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها مقیاس‌های مختلف از جمله مقیاس آگاهی شی انگاری بدنی، آزمون عزّت نفس روزنبرگ و نیز مقیاس افسردگی همه گیر‌شناسی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مولّفه‌های مختلف مقیاس آگاهی شی انگاری بدنی، مولّفه نظارت بدنی و شرم بدنی عزّت نفس پایین را به‌طور معناداری پیش‌بینی کردند. به علاوه، مولّفه‌های شرم بدنی و کنترل ظاهر بدن به‌طور معناداری افسردگی را پیش‌بینی کردند. در پژوهش آنها مولّفه کنترل ظاهر بدن نقشی در پیش‌بینی عزّت نفس پایین نداشت. همچنین مولّفه نظارت بدنی نقشی در پیش‌بینی افسردگی نداشت‌.

-فرضیات تحقیق

-اهداف تحقیق

-کاربردهای تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

-جامعه آماری و روش نمونه گیری

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Santrock, J. W

[۲] Kazdin

[۳] Branden

[۴] existential

[۵] Hoban, Sh

[۶]Hoban, G

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …