دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان طراحی برنامه تلفیقی روانی – آموزشی جهت بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتدایی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorروانشناسی با عنوان AnchorAnchorطراحی برنامه تلفیقی روانی  آموزشی جهت بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتداییکه در ۴۵ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

اختلال یادگیری ویژه[۱] عبارت است از اختلال در یک یا چند فرایند اساسی روان شناختی که در فهم و کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به صورت توانایی ناقص در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن کلمات یا محاسبات ریاضی، ظاهر گردد. این اصطلاح حالت هایی همچون معلولیت ادراکی، آسیب مغزی، بدکاری جزیی مغزی، خوانش پریشی و زبان پریشی رشدی را در بر می گیرد اما کودکانی را که بدوا در نتیجه معلولیت های دیداری، شنیداری یا حرکتی، یا عقب ماندگی ذهنی، یا اختلال هیجانی یا محرومیت های اقتصادی، فرهنگی یا محیطی دچار ناتوانی های یادگیری شده اند، شامل نمی شود (گورمن، ۲۰۰۱؛ ترجمه نریمانی و نورانی دگرماندرق، ۱۳۸۳).

-ضرورت و اهمیت پژوهش

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که اختلال یادگیری مهم ترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می شوند و هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان به این علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می شوند(کاراند و همکاران، ۲۰۰۹). شیوع ناتوانایی های یادگیری، در جمعیت کلی کودکان در آمریکا، ۷/۹ درصد و در کودکان نیازمند مراقبت های ویژه ی بهداشتی ۸/۲۷ درصد گزارش شده است (آلتراک[۲] و ساروها[۳]، ۲۰۰۷). در یک فراتحلیل بهراد (۱۳۸۴) با بررسی چهار پژوهش، به برآورد میزان شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی کشور پرداخته است و شیوع کلی ناتوانی های یادگیری را در هر دو جنس ۸۱/۸ درصد گزارش نموده است. همچنین مهین دوست (۲۰۱۱) با مطالعه ای ۶۰۰ دانش آموز پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی در شهر ایلام، نرخ شیوع ناتوانی های یادگیری را ۴/۱۱ درصد بیان می کند.

 ادبیات پژوهش:

پور محمد رضا تجریشی، جلیل آبکنار، عاشوری، (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود توانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی انجام دادند. از جامعه آماری دانش آموزان پسر ۱۳ تا ۱۵ ساله با اختلال ریاضی که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در مراکز اختلال یادگیری شهرستان های تهران مشغول به تحصیل بودند، ۴۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و در یکی از ۲ گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) جایگزین شدندگروه آزمایش در ۹ جلسه ۵۰ دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) در زمینه مهارت های زندگی آموزش دریافت کرد؛ ولی گروه کنترل در این جلسات شرکت نکردند.

-فرضیات تحقیق

-اهداف تحقیق

-کاربردهای تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

-جامعه آماری و روش نمونه گیری

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] specific learning disorder

[۲] Altarac, M

[۳]Saroha, E

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …