دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد که در ۲۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی از عواملی که در کیفیت زندگی افراد نقش دارد طرحواره ها می باشد (دهقانی، ایزدی خواه، محمدتقی نسب، رضایی، ۱۳۹۳). طرحواره ها از ابتدای زندگی شکل گرفته و در تمام طول زندگی، فرد را تحت تاثیر قرار می دهند (یانگ و همکاران، ۱۹۹۹). اما طرحواره ها اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند، و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند (زانگ[۱] و هه[۲]، ۲۰۱۰). در واقع طرحواره های ناسازگار اولیه[۳] در طول زندگی ثابت و پا برجا هستند و اساس ساخت های شناختی فرد را تشکیل می دهند. این طرحواره ها به شخص کمک می کنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش کنند (مالتبی و دی[۴]، ۲۰۰۴؛ تیم[۵]، ۲۰۱۰). زمانی که این طرحواره ها فعال می شوند، می توانند بر ادراک، واقعیت و پردازش شناختی فرد اثر بگذارند (کرمیرا[۶] و همکاران، ۲۰۱۰).

اهمیت و ضرورت

در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته که به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلال ها، بر توجه بیشتر به توانمندی ها و استعداد های انسان تاکید دارد. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که موجب تطابق بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می شود بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش در این رویکرد است. در این میان تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی  یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این موضوع افزوده می شود(کمپبل- سیلس[۷]، کوهن[۸] و استین[۹]، ۲۰۰۶).

-ادبیات پژوهش:

جزایری و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان انجام دادند. بدین منظور،  طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، ‌۲۵۰ دانش‌آموز دبیرستانی شهر تهران به صورت روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و از نظر سبک‌های دفاعی،  طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین تاب‌آوری با سبک دفاعی پخته، همبستگی مثبت و  با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ی بریدگی/ طرد، خودگردانی/‌ عملکرد مختل دیگر جهت‌مندی و محدودیت‌های مختل، همبستگی منفی وجود دارد. همچنین، معلوم شد که سبک‌های دفاعی پخته و ناپخته، پیش‌بینی کننده‌ی تاب‌آوری هستند و سبک دفاعی ناپخته، کاهش تاب‌آوری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌‌کند.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Zhang, D.H

[۲]He, H.L

[۳] schemes early maladaptive

[۴] Maltby, J., & Day, L

[۵] Thimm, J.C

[۶] Cormier, A

[۷] Campbell-Sills, L

[۸] Cohan, S. L

[۹] –Stein, M

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …