دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر رضایت زناشویی زوجین شهر تهران

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر رضایت زناشویی زوجین در شهر تهران که در ۲۵ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

ازدواج یک مولفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی ناشی از غرایز، آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

شایان ذکر است که کسانی در روابط صمیمانه خود موفق می شوند که مهارت های ویژه ی از جمله مهارت های زندگی را داشته باشند (موسوی زاده و همکاران، ۱۳۹۱). مهارت زندگی یعنی انجام دادن رفتار سازگارانه به گونه ای که فرد بتواند با ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید (بوتوین[۱]، ۲۰۰۴). آموزش مهارت های زندگی (مانند ارتباط موثر، مهارت های حل مساله و ..) به عنوان بخش مهم و کلیدی در جامعه پذیری افراد در سراسر دنیا مطرح است. پژوهش های متعددی نشان داده است که ویژگی هایی که فرد در این آموزش کسب می کند او را قادر می کند که فرصت های زندگی را مغتنم شمارد و برای مقابله با خطرات احتماعی آماده شود (فتی و همکاران، ۱۳۸۵).

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه به شمار می آید و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده است. تحقق خانواده سالم مشروط بر برخورداری اعضای آن از روابط مطلوب و موثر با یکدیگر است. داشتن مشکل در ایجاد و رابطه مناسب می تواند با دامنه وسیعی از مشکلات روان شناختی مانند افسردگی و استرس مزمن همراه باشد (وان در زی، ۲۰۰۹).

-ادبیات پژوهش:

میری و همکاران (۱۳۹۳) پژوهشی با هدف تاثیر آموزش غنی سازی روابط بر رضایت مندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال ۱۳۹۱ انجام دادند. این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بر روی هشتاد نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شاغل در آموزش و پرورش شهر بیرجند که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. معلمان در دو گروه مداخله (چهل نفر) و کنترل (چهل نفر) قرار گرفتند. آموزش مهارت های غنی سازی روابط زناشویی در هشت جلسه نود دقیقه ای به همراه بحث گروهی به معلمان گروه مداخله داده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد ۴۹ سوالی رضایتمندی زناشویی MSQ بود. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره رضایتمندی زناشویی در کل و مولفه های آن در معلمان گروه مداخله بعد از آموزش نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش داشت (p=0.001) ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری بین میانگین نمره رضایتمندی زناشویی در کل و مولفه های آن قبل و بعد از آموزش مشاهده نشد (p>0.05).

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Botvin, R

 

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …