دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی عملکرد جنسی براساس دلزدگی زناشویی و صفات شخصیت زنان متاهل

پروپوزال آماده رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان پیش بینی عملکرد جنسی براساس دلزدگی زناشویی و صفات شخصیت زنان متاهل که در ۲۵ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

سازمان بهداشت جهانی[۱] (WHO)، بهداشت جنسی را یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن، احساس و جسم می داند که جنبه های اجتماعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقا شخصیت او سوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق می شود. لذا هر گونه اختلال که منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود، می تواند اختلال عملکرد جنسی[۲] را به همراه داشته باشد (جهان فر و مولایی نژاد، ۱۳۸۰).

عملکرد جنسی، جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی و یک تجربه روانی-فیزیولوژیک واقعی است که براساس پنجمین راهنمای تشخیصی و روانی اختلالات روانی(DSM-5)، یک چرخه پاسخ چهارمرحله ای اعم از میل جنسی، برانگیختگی، اوج لذت جنسی و فرونشینی برای آن مشخص شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۱۳، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۳).

اهمیت و ضرورت

در ضرورت پژوهش حاضر می توان گفت که زنان رکن اصلی خانواده را تشکیل می دهند و سلامت جسم و روان آنها بر سلامت جسم و روان خانواده و تربیت فرزندان آنها اثر مستقیم دارد. سازمان بهداشت جهانی سلامت زنان را از شاخص های رشد یافتگی کشورها معرفی نموده است(قربانی و گلچین، ۱۳۸۷).

اختلال کارکرد جنسی به عنوان یک مشکل گسترده در زنان ایرانی مطرح است. در ایران، طبق بررسی ملی صورت گرفته در سال ۱۳۸۴، میزان شیوع اختلالات کارکرد جنسی در زنان ۵/۳۱% گزارش شده است. این رقم گویای آن است که طیف اختالات کارکرد جنسی به عنوان یک مشکل گسترده در زنان ایرانی مطرح است (کراسکیان موجمباری، و کیب الهی، ۱۳۹۳).

-ادبیات پژوهش

قاعدی و همکاران (۱۳۸۶) مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدل ۵ عاملی شخصیت و بدکارکردی‌های جنسی در زنان و مردان انجام دادند. در مطالعه حاضر، نمونه‌ای ۶۳ نفری(۳۰ زن و ۳۳ مرد) به روش نمونه­گیری دردسترس از میان افراد مبتلا به بدکارکردی‌های جنسی مراجعه‌کننده به کلینیک خانواده دانشگاه شاهد انتخاب شدند. برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه BFI و برای بررسی بدکارکردی‌های جنسی از مصاحبه ساختاریافته   SDI (اسبراکو، ویزبرگ، و بارلو ۱۹۹۵) در فرم مردان و زنان استفاده گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی داده‌ها  استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که در زنان  بدکارکردی‌های جنسی در حدود ۲۷ درصد توسط ویژگی‌های شخصیتی پیش بینی می‌گردند که در این میان نوروزگرایی پیش بینی‌کننده قوی ‌تری برای بدکارکردی‌های جنسی در زنان بود. تحلیل رگرسیون در مورد داده‌های به دست‌آمده از مردان نشان داد که هیچکدام از ویژگی‌های شخصیتی در مردان نتوانست به طور معنی داری اختلال های جنسی را پیش بینی کند

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱]world health organizatio

[۲] Sexual dysfunction

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …